Aktuální příspěvky: Investice – DPH u společníků společnosti – Odpočet darů

Datum vydání: 21. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Naši uživatelé s expertní licencí mají nově k dispozici další aktuální články, v nichž se věnujeme tématu investic, odpočtu darů a v oblasti DPH postupu u společníků společnosti a režimu přenesení daňové povinnosti.

Články jsou součástí časopisu Daňová a hospodářská kartotéka č. 1-2/2019 a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Odkdy se pořizovaná investice stává dlouhodobým majetkem (Ing. Martin Děrgel)
Pokud si firma postaví skladiště nebo si nechá externě sestavit výrobní linku, bude moci tuto investici promítnout do nákladů přes odpisy. S nimi může započít, až když dlouhodobý majetek tzv. uvede do užívání. Související náklady naběhlé do tohoto okamžiku jen zvýší ocenění investice, zatímco ty pozdější obvykle mohou být přímo provozními náklady. Kdy ale přesně tento den „D“ nastane, to účetní předpisy jednoznačně neuvádějí. Odpověď proto přináší náš příspěvek.

Daň z přidané hodnoty u společníků společnosti od 1. 1. 2019 (Ing. Zdeněk Kuneš)
Při podnikání ve společnosti dochází od 1. 1. 2019 k podstatným změnám při uplatňování daně z přidané hodnoty. Novelou zákona o dani z přidané hodnoty, účinnou od 1. 7. 2017, byly v zákoně zrušeny specifické postupy pro uplatňování daně z přidané hodnoty ve společnosti, které byly jeho součástí od počátku účinnosti. Společníkům, kteří postupovali do konce června 2017 podle původních pravidel uvedených v ZDPH pro společnost, bylo podle přechodných ustanovení umožněno postupovat podle těchto původních pravidel nejdéle do konce roku 2018. Nový postup od roku 2019 objasňuje následující článek.

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 (Václav Benda)
Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění je v České republice uplatňován podle zákona o dani z přidané hodnoty a spočívá v přenesení daňové povinnosti u vyjmenovaných zdanitelných plnění v tuzemsku na příjemce tohoto plnění, který je plátcem daně. Více k praktickému postupu se dočtete v našem příspěvku.

Odpočet daru v daňovém přiznání – shodné a rozdílné podmínky pro uplatnění u fyzických a právnických osob (Ing. Ivan Macháček)
Darováním se zabývají ustanovení § 2055 až 2078 občanského zákoníku. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Popis daňového režimu naleznete v tomto článku.

Aktuálně