Expertní příspěvky číslo 1/2019 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 21. 2. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 1/2019. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti – expertní příspěvky / Rok vydání – 2019.

Již od okamžiku vydání rozsudku ve věci Kordárna se zdály být české právní (daňové) vody zase o něco průzračnější, neboť velká právní nejistota byla judikatorně překlenuta, a to jednoznačně ve prospěch plátců DPH v podobě lukrativní úrokové sazby ve výši 14 %. V návaznosti na tento rozsudek se český zákonodárce rozhodl zmíněné překlenutí uzákonit, aby učinil svému pochybení zadost v podobě nelukrativní, ale spravedlivé úrokové sazby ve výši 1 %. Není tedy divu, že se takové uzákonění, byť zcela v souladu s evropským právem, stalo dalším jablkem sváru mezi Finanční správou České republiky a plátci DPH reprezentovanými především daňovými poradci a advokáty. Podrobněji se tomuto tématu věnuje David Kyzlink v příspěvku s názvem Úrok z nadměrného odpočtu s akcentem na jeho eurokonformitu a jiné související aspekty.

V poslední době je jedním ze žhavých daňových a účetních témat otázka daně z nabytí nemovitých věcí. Spor je veden o to, jestli, a pokud ano, tak ve kterých případech, je možné tuto daň zahrnout do daňově relevantních účetních nákladů. Uvedená otázka byla řešena v rámci koordinačního výboru, viz Ing. Otakar Machala, Ing. Zdeněk Urban a Ing. Jiří Nesrovnal, 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů. Předkladatelé řešení tohoto problému se k danému tématu vyjadřují v příspěvku nazvaném Daň z nabytí nemovitých věcí, kam s ní?

S rostoucím počtem zrušených zajišťovacích příkazů pro jejich nezákonnost roste rovněž počet případů, ve kterých se daňové subjekty domáhají odškodnění za postup správce daně po vydání nezákonného zajišťovacího příkazu, zejména za následnou exekuci majetku daňového subjektu, po které často následuje ukončení ekonomické činnosti daňového subjektu a jeho insolvence. Článek Tomáše Hajduška s názvem Nezákonný zajišťovací příkaz, exekuce a úrok z neoprávněného jednání správce daně – dvě zásadní otázky pojednává o úskalích, která v této oblasti daňové subjekty čekají.

Ve druhé části příspěvku nazvaném Vybrané otázky při aplikaci úroku z neoprávněného jednání správce daně – dokončení se autoři Tomáš Rozehnal a Michael Feldek zaměřují na další dva okruhy, u kterých nalézají nevyjasněné otázky. Jedná se o procesní aspekty uplatňování úroku a navýsost aktuální problematiku vzniku úroku v situaci, kterou způsobí primárně daňový subjekt svým vlastním jednáním, tj. podáním daňového tvrzení s chybnými údaji, jež správce daně akceptuje. První část příspěvku naleznete zde >>

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Odvolací řízení o zajišťovacím příkazu, Paušální daňově účinné výdaje (materiální hodnocení uskutečněné řemeslné činnosti), Podání dodatečného daňového přiznání v průběhu daňové kontroly, Soudní přezkoumatelnost rozhodnutí o změně exekučního titulu a Uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně v průběhu daňové kontroly.

Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Hranice ekonomické činnosti u jednorázového prodeje, Nárok na odpočet při neuskutečněném nákupu dceřiné společnosti, Režim podmíněného osvobození od spotřební daně neurčuje, která dodávka je intrakomunitární a Výpočet koeficientu u leasingové společnosti.

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

 

Aktuálně