Čtěte na DAUC.cz: GDPR – DPH u poukazů – Paušál na dopravu – Povinnost zaměstnance podat přiznání

Datum vydání: 15. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nových článcích informujeme o zásadě omezení uložení osobních údajů dle GDPR, v oblasti DPH se zabýváme poukazy a také opravou daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci. Věnujeme se i daňovým přiznáním – konkrétně možnosti uplatnění paušálu na dopravu a povinnosti podat přiznání u zaměstnance.

Příspěvky vychází v Daňové a hospodářské kartotéce č. 4/2019 a našim předplatitelům s expertní licencí jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Doby zpracování osobních údajů podle GDPR (Mgr. Marek Martinka)
Jedním ze základních stavebních kamenů zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, známého pod zkratkou GDPR, je zásada omezení uložení osobních údajů. Tento článek rozebere tuto zásadu podrobněji.

Software a ostatní ocenitelná práva (Ing. Zdenka Cardová)
Druhou rozvahovou položkou na straně aktiv (následující po Pohledávkách za upsaný základní kapitál) jsou Stálá aktiva, která zahrnují dlouhodobý majetek – nehmotný, hmotný a finanční. Software je součástí položky „Dlouhodobý nehmotný majetek“. Článek se věnuje jeho vymezení a ocenění pro účely účetnictví.

DPH u poukazů v roce 2019 (Ing. Václav Benda)
Novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která je součástí tzv. daňového balíčku, se do zákona o DPH promítají pravidla pro zacházení s poukazy. Tato pravidla vyplývají ze směrnice Rady (EU) 2016/1065 (směrnice o zacházení s poukazy). V dosavadním znění zákona o DPH nebyla problematika uplatňování daně u poukazů upravena, a proto byl postup při uplatňování daně dovozován pouze výkladově. Při aplikaci příslušných pravidel mohli plátci již od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti novely využít tzv. přímého účinku směrnice, tj. postupovat při uplatňování DPH u poukazů již od 1. 1. 2019 podle pravidel vyplývajících z novelizovaného znění směrnice o DPH, jak potvrzuje také informace GFŘ zveřejněná k této problematice na webových stránkách finanční správy začátkem ledna roku 2019. V článku je nejprve vysvětleno vymezení pojmu poukaz a členění poukazů na poukazy jednoúčelové a víceúčelové. V dalších částech textu jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů.

Oprava základu daně z přidané hodnoty u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací (Ing. Zdeněk Kuneš)
V současné době je podle zákona o dani z přidané hodnoty upraven v § 44 postup pro opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. V srpnu roku 2018 vydalo Generální finanční ředitelství Informaci GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací. Příspěvek přináší bližší informace.

Paušální výdaje na dopravu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2018 (Ing. Ivan Macháček)
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP uplatnit, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejen u silničního motorového vozidla zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, ale i u soukromého vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka a je zčásti využíváno k podnikatelským účelům – u tohoto vozidla lze uplatnit pouze krácený paušální výdaj na dopravu. Článek přináší příklady řešení této problematiky.

Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání (Ing. Martin Děrgel)
Zaměstnanci zpravidla nemusejí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, protože veškeré daňové záležitosti za ně komfortně obstará jejich zaměstnavatel. Nicméně existuje celá řada docela běžných situací, kdy ani zaměstnanec před přiznáním neuteče, a zaměstnavatel mu proto nemůže provést roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění. Nejčastějšími třemi důvody jsou, že vedle zaměstnání také podniká jako OSVČ nebo má příjmy z nájmu, případně souběh více zaměstnavatelů. S tím poplatníci počítají, a tak v praxi spíše zapomenou podat přiznání v záludnějších případech, kdy mají pouze jednoho zaměstnavatele a neprovozují jinou výdělečnou činnost. Na vině může být mylná představa, že jejich příležitostné příjmy např. z prodeje auta, bytu či akcií jsou osvobozeny od daně, nebo porušení podmínek uplatněného odpočtu za penzijní produkty, případně zdánlivá formalita, jako je opožděné podepsání prohlášení k dani při nástupu do zaměstnání. Speciální daňová pravidla platí pro příjmy ze zahraničí, ať už plynou ze zaměstnání nebo z jiných zdrojů. Příspěvek proto připomíná, v jakých situacích musí zaměstnanec daňové přiznání podat.

Aktuálně