Návrh novely zákona o obchodních korporacích

Datum vydání: 19. 3. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Poslanci projednávali začátkem března v prvním čtení v obecné rozpravě návrh novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (novelu zákona o obchodních korporacích – dále jen „Novela ZOK“).

Poslanci přikázali návrh k projednání výborům, přičemž určili lhůtu k projednání ve výborech na 90 dní.

Vláda předložila v červnu 2018 návrh Novely ZOK do Poslanecké sněmovny, přičemž od té doby návrh v Poslanecké sněmovně ležel. Návrh vznikl zejména díky programovému prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavázala průběžně analyzovat uplatňování nového občanského zákoníku a související legislativy v aplikační praxi a podle jejích výsledků připravit novelizaci odstraňující zjištěné nedostatky, mezery a nejasnosti.

Ministerstvo spravedlnosti tedy (prý) shromáždilo podněty odborné i laické a na jejich základě dospělo k závěru, že stávající právní úprava obsahuje některá nedostatečná či neoptimální řešení. Především se jedná o značné množství dílčích, v zásadě samostatných ustanovení.

Změny můžeme rozdělit do následujících skupin:

 • nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona;
 • nadbytečná regulatorní zátěž pro podnikatele;
 • nedostatečná transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev;
 • nepřehledná a nejasná úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti;
 • neefektivní vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku a řešení problémů s tzv. neaktivními společnostmi;
 • některá ustanovení nevystihují dostatečně svůj smysl a účel;
 • nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic Evropské unie;
 • propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými evropskými registry prostřednictvím systému propojení rejstříků;
 • mezery v ochraně práv společníků, zvláště menšinových, a třetích osob;
 • legislativně technických či terminologických chyb a duplicitní či jinak nadbytečná ustanovení.

Konkrétněji jde např. o:

 • změnu úpravy rozhodování per rollam nebo zákazu konkurence;
 • konkurenceschopnou úpravu monistického systému vnitřní správy akciové společnosti.

Podrobnosti o navrhované Novele ZOK najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

 

 

Aktuálně