Čtěte na DAUC.cz: Nespolehlivý plátce – Reklama – Goodwill – Superhrubá mzda

Datum vydání: 15. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších expertních příspěvcích například objasníme institut nespolehlivého plátce, poradíme jak postupovat při úpravě odpočtu DPH u významných oprav nemovitostí nebo k jakým změnám dochází u výpočtu superhrubé mzdy. Nechybí ani aktuální judikatura a odpovědi na dotazy.

Články jsou součástí Daňové a hospodářské kartotéky č. 5/2019 a pro naše předplatitele verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Podnikatelské koncepty v prodeji zboží do zahraničí mohou přinést povinnost registrovat se v jiném členském státu k DPH (Ing. Vladimír Zdražil)
V příspěvku se věnujeme obchodním modelům v podnikání, které v určitém stupni rozvoje „překročí“ hranici uplatňování tuzemské daně z přidané hodnoty a vznikne jim povinnost registrace v jiném členském státu.

Daňové judikáty v oblasti reklamy (Ing. Zdeněk Morávek)
V poslední době se oblastí reklamy v souvislosti s daněmi zabýval opakovaně ve svých rozsudcích Nejvyšší správní soud ČR, článek proto mapuje nejzajímavější z nich.

Goodwill (Ing. Zdenka Cardová)
Goodwill je specifickou položkou dlouhodobého nehmotného majetku. Následující příspěvek si klade za cíl pomocí příkladů vymezit, co se rozumí pojmem goodwill. Podíváme se, jak upravuje tento pojem zákon o daních z příjmů a jak rozdílně se dívají na goodwill účetní a daňové předpisy.

Kdo se může stát nespolehlivým plátcem (Ing. Zdeněk Kuneš)
V určitých případech může být plátce finančním úřadem označen za nespolehlivého plátce. Institut nespolehlivého plátce je v zákonu o DPH upraven v § 106a. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti, které se vztahují ke správě daně z přidané hodnoty, rozhodne správce daně, že je nespolehlivým plátcem. Podrobnosti se dočtete v našem příspěvku.

Úprava odpočtu daně u významných oprav nemovitých věcí (Ing. Václav Benda)
Úprava odpočtu daně je jedním z korekčních mechanismů, který se podle dosavadního znění zákona o DPH vztahoval k původnímu odpočtu daně uplatněnému při pořízení dlouhodobého majetku, a to v případě, že ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně došlo ke změně v účelu či rozsahu použití tohoto majetku nebo k jeho prodeji. Novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku, je s účinnosti od 1. 4. 2019 doplňováno do zákona o DPH nové pravidlo, podle něhož dojde-li ve stanovené lhůtě k dodání nemovité věci, na které byla dokončena tzv. významná oprava, podléhá tato oprava obdobně jako dlouhodobý majetek úpravě odpočtu. Příspěvek na praktických příkladech objasňuje pravidla tohoto postupu.

Přechod na paušální výdaje (Ing. Ivan Macháček)
V souvislosti se změnou limitní výše paušálních výdajů ve prospěch poplatníka daně z příjmů fyzických osob na základě novely zákona o daních z příjmů obsažené v „daňovém balíčku“ bude řada poplatníků zvažovat v roce 2019 přechod z vedení daňové evidence na uplatnění paušálních výdajů. Půjde i o podnikatele, kteří v návaznosti na dopady zákona č. 170/2017 Sb. přešli v roce 2018 z paušálních výdajů na daňovou evidenci a kteří se v důsledku novely ZDP navrátí zpět k výhodnějšímu uplatnění paušálních výdajů. Proto se v článku zamyslíme nad důsledky tohoto rozhodnutí podnikatelů.

Změna výpočtu superhrubé mzdy pro účely daně z příjmů (Ing. Martin Děrgel)
Příspěvek mapuje aktuální situaci ve zdanění příjmů ze závislé činnosti a také vývoj pravidel výpočtu měsíčních záloh na daň ze mzdy, která je v současné době stanovena jako příjem zaměstnance zvýšený o výdaje jeho zaměstnavatele za povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění tohoto zaměstnance. Článek se v praktických příkladech věnuje konstrukci této tzv. superhrubé mzdy, kde došlo od ledna 2019 k poměrně komplikované změně konceptu.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně