Tisková zpráva: Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Datum vydání: 18. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství vydalo dodatek k informaci týkající se problematiky registrace k dani z přidané hodnoty ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH od 1. 4. 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.).

Generální finanční ředitelství zaznamenalo opakující se dotazy podnikatelské veřejnosti vztahující se k registračnímu řízení k dani z přidané hodnoty, a to zejména v souvislosti s prověřováním výkonu ekonomické činnosti žadatelů o registraci k DPH a délkou registračního řízení. Účelem této informace je proto nejen připomenout obsah vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH a některé aspekty procesu registračního řízení v rámci stávajících právních předpisů v kontextu existujících rizik v oblasti DPH, ale zejména upozornit na možnost podat souběžně s přihláškou přílohu týkající se doložení výkonu ekonomické činnosti žadatele o registraci, popř. i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace, nebo přílohy dokládající některé údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (skutečné sídlo, bankovní účet).
Doložení těchto příloh společně s přihláškou je dobrovolné, nicméně se tím může samotný proces registrace urychlit.

Aktualizovanou Informaci GFŘ naleznete zde.

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz/, 2019. © shutterstock.com)

Aktuálně