Nové články pro předplatitele verze UNES!

Datum vydání: 18. 4. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám opět čerstvou várku odborného čtení, kterým si můžete krátit nadcházející sváteční chvíle. Tematicky převládá především daňový balíček, nechybí ale ani problematika pravomocí starosty coby jednoho ze správních orgánů obce.

Články jsou součástí časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 4/2019 a pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Novinky v legislativě – daňový balíček 2019, 1. část (Ing. Zdeněk Morávek)
Po dlouhých a složitých jednáních podepsal prezident republiky dne 15. 3. 2019 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tedy tzv. daňový balíček, návrh zákona byl projednáván jako sněmovní tisk č. 206. Zákon je souborem novel hned několika daňových zákonů a v příspěvku se blíže s jednotlivými změnami seznámíme.

Změny zákona o DPH s odloženou účinností (Olga Holubová)
Daňovým balíčkem byla novelizována i mnohá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, o nichž jsme již informovali. Účinnost těchto změn je 1. 4. 2019. Mnohdy je však pro konkrétní ustanovení účinnost upravena individuálně, tj. před nebo častěji po uvedeném datu. K datu 1. 1. 2020 a 1. 1. 2021 byla posunuta účinnost tří ustanovení zákona o DPH, o nichž jsme dosud neinformovali, a na která upozorňujeme v následujícím textu.

Dodání nemovité věci jako ekonomická činnost obce z pohledu DPH (Ing. Zdeněk Nejezchleb)
Dodání nemovitostí (zejména pozemků) z pohledu DPH patří v současnosti k často řešeným oblastem s významným finančním dopadem. Finanční úřady se zpravidla domáhají zatížení převodu pozemku 21 % DPH i v případech, kdy můžeme mít vážné pochybnosti, zda daný převod vůbec naplňuje podstatu ekonomické činnosti. Podle poznatků autora tohoto článku vzniká tento problém zejména u obcí - podrobnosti přinášíme dále.

Legislativní novinky s komentářem - Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (Michal Jakoubek)
Poslanci Evropského parlamentu schválili dne 26. 3. 2019 návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jejímž cílem je přizpůsobit autorské právo v členských státech Evropské unie moderní éře digitalizace, zejména tedy prostředí na internetu. Jelikož tato směrnice může – a bude – mít podstatný vliv na podobu ochrany autorských práv ve všech členských státech Evropské unie, je tento článek zaměřen na nejpodstatnější změny, které může směrnice po její transpozici do vnitrostátního práva přinést, zejména tedy na velmi diskutované a poměrně kontroverzní články 11 a 13 směrnice.

Fond kulturních a sociálních potřeb jako zdroj moderních zaměstnaneckých benefitů (Mgr. Šárka Homfray)
Následující příspěvek se věnuje Fondu kulturních a sociálních potřeb, jehož čerpání je limitováno specifickou právní úpravou. I v těchto mantinelech je však možné k jeho využití přistupovat různými směry, jak nejlépe odpovídá potřebám konkrétního zaměstnavatele a jeho zaměstnanců.

Otcovská „dovolená“ (Mgr. et Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS. IOM. MBA)
Následující příspěvek se věnuje relativně novému nástroji státní rodinné politiky a uvádí základní data za prvních třináct měsíců jeho existence. Je možné, že zavedení otcovské poporodní péče (dále také „OPP“), lidově označované jako otcovská dovolená, mělo pozitivní vliv i na pokles rozvodovosti.

Sistační právo starosty obce (JUDr. Václav Dobrozemský)
Právní úprava stanoví, jakými orgány je obec spravována. Jsou jimi zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Pokud jde o postavení starosty, v zásadě jde o „prvního mezi rovnými“, neboť jeho postavení v radě či zastupitelstvu je stejné, jako u ostatních členů, tedy má taktéž jeden hlas. Není jejich nadřízeným a nemůže je úkolovat. Výsadní postavení má v oblasti zastupování obce navenek, tj. projevování vůle obce, kterou vytvořil některý z jejích orgánů, navenek. Významně jsou jeho pravomoci rozšířeny v případě, kdy není volena rada obce. Rámci standardních pravomocí starosty se však vymyká tzv. sistační právo, tedy oprávnění pozastavit výkon usnesení rady obce. Podrobnostem tohoto institutu se věnuje právě následující příspěvek.

Otázky a odpovědi:

Znalostní test:

Aktuálně