Nové články na DAUČ.cz: Daňový balíček v zákoně o DPH a v daních z příjmů

Datum vydání: 6. 5. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme aktuální příspěvky na téma daňový balíček – tentokrát detailní pohled na změny v oblasti DPH a dále nová pravidla v zákoně o daních z příjmů proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Z dalších témat vybíráme dva články ke zdaňování společností – z pohledu jak DPH, tak i daně z příjmů.

Články budou součástí časopisu Daně a právo v praxi č. 5/2019, který bude v polovině května rozesílán v tištěné podobě našim předplatitelům verze DAUC nebo EXPERT. Již nyní jsou však k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Uplatňování novely zákona o DPH od 1. 4. 2019 (Ing. Pavel Uminský, Ph.D.)
Daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) se mění znění 269 ustanovení zákona o DPH, a jedná se tak o jeden z nejrozsáhlejších zásahů do současně platného zákona za poslední léta. Některé úpravy zákona reagují pouze na již dříve uplatňované výklady, které už byly většinou zveřejněny formou informací Generálního finančního ředitelství na webových stránkách daňové správy. Dále však novela obsahuje i věcné změny, které mění dosavadní praxi v uplatňování zákona. Nejvýznamnější z těchto změn jsou popsány v tomto příspěvku.

Nová pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem (RNDr. Ivan Brychta)
Zákon o daních z příjmů je jedním z nejvíce novelizovaných tuzemských předpisů. Většina změn doposud pocházela z dílny tuzemských zákonodárců, avšak poslední novela (daná zákonem č. 80/2019 Sb.) je v tomto směru výjimkou, neboť těch „tradičních“ změn je minimum. Převažují novinky mající původ na mezinárodním poli – jde o implementaci pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem. A právě těmto změnám se věnuje následující text.

Společnost – vznik, průběh, zánik a daň z příjmů (Ing. Ivan Macháček)
Ke společnému podnikání lze vytvořit tzv. společnost, jejíž právní řešení nalezneme v § 2716 až 2746 občanského zákoníku. Jedná se o obdobu sdružení bez právní subjektivity dle § 829 až 841 dřívějšího občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.). V článku si blíže uvedeme právní řešení společnosti a zaměříme se na daňové řešení společnosti související se zdaněním dosažených příjmů ze společné činnosti, ukážeme si možnost daňového odpisování a možnost využití spolupráce osob.

Uplatňování DPH ve společnosti v roce 2019 (Ing. Václav Benda)
S účinností od 1. 7. 2017 byla novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., zrušena dřívější specifická pravidla pro správu DPH u společníků společnosti. V této novele bylo zakotveno přechodné ustanovení pro společnosti, které vznikly do 1. 7. 2017, podle něhož mohly tyto společnosti v tomto přechodném období, které trvalo do 31. 12. 2018, ještě postupovat podle dřívějších specifických pravidel pro uplatňování DPH ve společnosti. Od 1. 1. 2019 (po skončení tohoto přechodného období) již musí všechny společnosti postupovat podle standardních pravidel, která však nejsou pro společnosti zákonem o DPH nijak upravena, a proto jsou dovozována pouze výkladově a vyplývají z Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která je zveřejněna na webových stránkách finanční správy. Z této informace však nevyplývá jednoznačné řešení všech problémových situací, se kterými se lze v roce 2019 při uplatňování DPH ve společnosti setkat. V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná standardní pravidla pro přiznávání daně na výstupu a pro odpočet daně ve společnosti, a to ve srovnání s dřívějšími specifickými pravidly.

Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance (Ing. Antonín Daněk)
Následující příspěvek přináší přehled příjmů, resp. plnění, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění - ať už se jedná o příjmy nepodléhající dani nebo od ní osvobozené, případně o zákonné výjimky, tedy příjmy, které zdanění sice podléhají, avšak pojistné na zdravotní pojištění se z nich neodvádí. V závěru článek objasňuje, které osoby se nepovažují ve zdravotním pojištění za zaměstnance.

Aktuálně