Kontroverzní zdanění finančních náhrad placených církvím a náboženským společnostem vyšlo ve Sbírce zákonů

Datum vydání: 17. 5. 2019 Autor: Bureš, Martin

Prezident podepsal kontroverzní novelu zákona o daních z příjmů od předkladatelů z KSČM v oblasti zdanění finančních náhrad vyplácených církvím a náboženským společnostem, kterou považuje mnoho odborníků za protiústavní.

Poslanecká sněmovna přehlasovala 23. 4. 2019 kontroverzní návrh KSČM novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („Novela“) vrácený ze Senátu, přičemž setrvala na návrhu Novely odeslaném do Senátu. Prezident návrh Novely podepsal 2. 5. 2019 a předpis byl vydán dne 16. 5. 2019 pod č. 125/2019 ve Sbírce zákonů jako zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Mnoho odborníků se shoduje, že Novela je protiústavní a v blízké době lze očekávat podání ústavní stížnosti.

Navíc podle důvodové zprávy k návrhu Novely není podle předkladatelů z KSČM návrh Novely v rozporu s ústavním pořádkem, přestože mnoho odborníků zastává opačný pohled na věc. V momentě, kdy by Ústavní soud rozhodl o protiústavnosti Novely, lze pochybovat o její preciznosti a kvalitní přípravě. Toto může vést poplatníky k pochybnostem ohledně dalších navrhovaných zákonů.

Podle předkladatelů z KSČM návrh Novely předpokládá zdanění finanční náhrady jako jediný možný krok vedoucí k tomu, aby finanční náhrada ve svém konečném důsledku byla přiměřená. Ke zmíněnému kroku vedla předkladatele z KSČM také skutečnost, že restituce církevního majetku se výrazně liší od doposud realizované restituční legislativy, zejména pak pokud jde o výši finanční náhrady a způsobu jejího určení (ohodnocení nevydaného majetku).

Pozorného čtenáře důvodové zprávy k návrhu Novely zaujme, že předkladatelé z KSČM výše uvedená tvrzení neopírají o žádná fakta a lze se spíše domnívat, jaký byl hlavní úmysl předkladatelů z KSČM. Za zmínku v těchto úvahách také stojí, že celkový roční odhadovaný dopad Novely do státního rozpočtu činí pouhých 380 mil. Kč.

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi zavedl v minulosti mj. finanční vypořádání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi („Církve“) ve formě finanční náhrady a příspěvku na podporu činnosti dotčených církví. V současné době obě tyto formy nejsou (správně) předmětem daně z příjmů (ani jiného obdobného poplatku).

Předkladatelé z KSČM navrhují, aby finanční náhrady podléhaly daní z příjmů, přestože v momentě, kdy došlo k dohodě mezi státem a Církvemi, se s jejich zdaněním nepočítalo.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně