Tisková zpráva: Návrh z dílny MF přispěje k omezení přeshraničních daňových úniků v Evropské unii

Datum vydání: 3. 6. 2019 Autor: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě balíček zákonů, který výrazně posílí mechanismy mezinárodní spolupráce při potírání daňových únikům a agresivního daňového plánování. Právě účinnější boj proti daňovým únikům a agresivnímu plánování patří dlouhodobě mezi klíčové priority Ministerstva financí.

Předloha je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Spojením změn do jednoho zákona sleduje Ministerstvo financí cíl zvýšení přehlednosti daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu.

„Struktury agresivního daňového plánování jsou více a více propracované a využívají pohybu kapitálu a osob v rámci vnitřního trhu. Tomu napomáhá také činnost některých zprostředkovatelů, kteří jsou do těchto obchodů zapojeni. Díky novele správce daně získá informace o činnosti a transakcí těchto subjektů, což mu umožní účinně reagovat na snahy o obcházení daňových povinností a vyhýbání se zdanění vyváděním zisků do zahraničí,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Nejvýraznější změny přináší novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která přejímá do českého právního řádu evropskou směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC 6). Předloha zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací o tzv. přeshraničních uspořádáních. Ty se týkají přeshraničních transakcí a činností, jejichž motivem může být získání daňové výhody. Směrnice DAC 6 stanovuje podmínky, za kterých dané uspořádání podléhá oznamovací povinnosti.

„Princip agresivního daňového plánování je založen na přesouvání zisku, který by se jinak vytvářel a byl daněn na našem území, do jurisdikcí s nízkým zdaněním. To vede ke snížení daňového inkasa do veřejných rozpočtů, čímž snižuje prostor pro plnění priorit nejen vládě, ale také obcím a krajům,“ vysvětluje ministryně financí s odkazem na rozpočtové určení daní.

„Sekundárním efektem agresivního daňového plánování je také narušení spravedlivé hospodářské soutěže. Podnikatelé, kteří zvolí některou z metod agresivního daňového plánování, totiž v porovnání s ostatními disponují neoprávněnou konkurenční výhodou, která jim umožňuje účtovat nižší cenu,“ doplňuje ministryně financí.

Novela zákona o daních z příjmů přináší sjednocení používané terminologie týkající se mezinárodních smluv a také drobná technická upřesnění transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. V zákoně o dani z přidané hodnoty se jedná o povinnou implementaci unijního práva a reakci na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, jejichž cílem je primárně jasnější a přehlednější právní úprava daně z přidané hodnoty v oblasti obchodu mezi členskými státy.

„Novela snižuje administrativní zátěž daňovým subjektům, které jsou zapojeny do obchodů mezi členskými státy, a zároveň usnadní sledování toku zboží v Evropské unii v rámci správní spolupráce mezi členskými státy,“ vypočítává výhody ministryně financí. Předloha totiž sjednocuje pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty u po sobě jdoucích dodání v řetězci a pro přemístění zboží za účelem jeho následného dodání. Novela rovněž stanovuje podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a vývozu zboží.

Účinnost novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se navrhuje dnem 1. července 2020. Účinnost ostatních novel zákonů se navrhuje dnem 1. ledna 2020 nebo 1. ledna 2022.

(Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2019)

Aktuálně