Nové články z oblasti neziskového sektoru na portále DAUČ

Datum vydání: 3. 6. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších příspěvcích pro předplatitele verze UNES informujeme o chystané novele zákona o pobytu cizinců, dále se věnujeme zdanění odměny svěřenského správce, problematice mlčenlivosti zastupitelů, právní úpravě obecní policie a také judikatuře z oblasti DPH.

Články vychází v časopise Účetnictví neziskového sektoru č. 5/2019 a předplatitelé je mohou nalézt v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona o pobytu cizinců (Dmytro Krasovskyj)
V této chvíli se v Senátu České republiky nachází návrh zákona, kterým se má novelizovat zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. K novelizaci dochází zejména z důvodu optimalizace našeho právního řádu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU, o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. Návrh novely zákona však jde nad rámec implementované směrnice. Zákonodárce se tímto snaží řešit například integraci cizinců do naší společnosti, a to s poukazem na zásadní roli integrace pro bezpečnost České republiky i jejích obyvatel. Tato novela je rozsáhlá a z tohoto důvodu zde blíže popíšeme především hlavní změny a novinky.

Zaměstnavatel a změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem s příklady (Ing. Antonín Daněk)
Jedním ze základních práv pojištěnce v oblasti zdravotního pojištění je právo na výběr, resp. změnu, zdravotní pojišťovny. Tato problematika je upravena v § 11 odst. 1 písm. a) a v § 11a zákona č. 48/1997 Sb. a blíže o ní informujeme v našem příspěvku.

Zdanění odměny svěřenského správce (Ing. Martin Bureš)
Zavedení institutu svěřenského fondu do českých právních předpisů přineslo odborné i laické veřejnosti zatím víc nezodpovězených otázek než uspokojivých odpovědí. Na co si už v tento moment umíme zcela přesně odpovědět, je, kdo je svěřenský správce, jaké jsou jeho hlavní úkoly a jak zdaníme jeho odměnu z pohledu daně z příjmů – vše shrnujeme v následujícím článku.

Povinnost mlčenlivosti zastupitelů (JUDr. Eva Janečková)
Otázka týkající se právní úpravy povinnosti mlčenlivosti zastupitelů bývá řešena poměrně často, neboť tito (s odkazem na veřejnost jednání zastupitelstva a na nutnost jednat transparentně) mnohdy zveřejňují informace získané v souvislosti s výkonem funkce zastupitele, a to zejména na sociálních sítích. V příspěvku objasníme obecné právní aspekty i sankce za porušení této povinnosti.

Vybrané otázky právního postavení obecní policie (JUDr. Václav Dobrozemský)
Obecní policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon. Jedná se o ozbrojený sbor, který je podřízený místní samosprávě, nikoliv centrální vládě (státu). Obec není povinna obecní policii zřídit, nicméně tuto možnost jí dává přímo zákon o obcích. Tento orgán obce může být kdykoliv zřízen i zrušen zastupitelstvem obce v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky obce. V příspěvku přinášíme informace týkající se oprávnění, územní působnosti a řízení obecní policie, ale i podmínek pro výkon funkce strážníka.

Novinky v legislativě – daňový balíček 2019, dokončení (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku dokončujeme problematiku změn, které přinesl zákon č. 80/2019 Sb. a které se týkají daně z přidané hodnoty.

Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) - Předmět daně (Ing. Zdeněk Nejezchleb)
Příspěvek je součástí série článků týkajících se judikatury ESD k dani z přidané hodnoty. V některých případech tuto judikaturu konfrontujeme s naší legislativou, metodickými informacemi finanční správy či rozhodnutím soudů. Na příkladech se pokusíme o vysvětlení dopadu na činnost územních samosprávných celků, případně dalších neziskových subjektů.

Znalostní test:

Aktuálně