Daňové aspekty darování

Datum vydání: 13. 6. 2019 Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger, PRK Partners

Darování je z pohledu českého daňového práva považováno za bezúplatný příjem na straně obdarovaného, který podléhá dani z příjmů. V případě darování mezi příbuznými je ve většině případů tento příjem osvobozen od daně, ale může být spojen s určitými dalšími daňovými povinnostmi.

Dle § 2055 občanského zákoníku se darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Základním znakem darování je tedy bezúplatný převod, kterým vzniká obdarovanému určitý prospěch, v dikci zákona o daních z příjmů tzv. bezúplatný příjem. Tento příjem je obecně příjmem, který podléhá dani z příjmů fyzických osob sazbou daně ve výši 15% a v případě darů poskytnutých právnickým osobám dani z příjmů právnických osob ve výši 19%.

Nejčastějším případem darování je bezúplatný převod movitých věcí mezi rodinnými příslušníky.  V případě takových darů je bezúplatný příjem získaný darováním osvobozen od daně z příjmů fyzických osob v případě, že se jedná o dar od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Obdobně je osvobozen bezúplatný příjem nabytý od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Obecně není nutné příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob uvádět v daňovém přiznání nebo z titulu přijetí osvobozeného toto přiznání vůbec podávat, pokud ovšem povinnost podat toto daňové přiznání příjemce daru nemá z jiného důvodu.

Přijetím daru, který je osvobozen od daně z příjmů, pokud jeho hodnota přesáhne 5 mil. Kč za zdaňovací období, ale vzniká ještě povinnost obdarovaného podat tzv. oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob.

Celý článek a vzory vybraných smluv zdarma >>

Aktuálně