Usnadní nový Pokyn GFŘ D-34 postupy při oceňování transakcí mezi spojenými osobami?

Datum vydání: 25. 6. 2019 Autor: Bureš, Martin

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo Pokyn GFŘ D-34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny („Pokyn D-34“), který vyšel dne 31. 5. 2019 ve finančním zpravodaji č. 5/2019.

Podle názoru GFŘ bylo hlavním důvodem vydání Pokynu D-34 sjednocení a usnadnění postupů při oceňování transakcí mezi tzv. spojenými osobami z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“). Je vydáván také za účelem zajištění jednotného postupu při stanovování základu daně ovlivněného transakcemi mezi spojenými osobami v tuzemských i přeshraničních vztazích ze strany správce daně i daňových poplatníků.

V mezinárodním měřítku se uplatňují principy a postupy upravené ve Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vypracované v roce 1979 a následně od roku 1996 doplňované jinými zprávami („Směrnice”). Směrnice je všeobecně uznávaným dokumentem také v České republice, přičemž se jedná o základní materiál, z něhož je třeba primárně vycházet při oceňování transakcí mezi spojenými osobami.

Principy a postupy uvedené ve Směrnici musí být uplatňovány v souladu s platnými a účinnými mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které jsou v České republice prováděny.

Pokyn D-34, který nahrazuje Pokyn č. D-332, je vydáván v návaznosti na aktualizovanou verzi Směrnice, kterou v roce 2017 vydala OECD. Principy uvedené v Pokynu D-34 odráží zejména přístup uplatňovaný již v době před aktualizací Směrnice a pouze doplňují a upřesňují výklady některých ustanovení Směrnice. Součástí Pokynu D-34 je také aktualizované znění Směrnice v českém jazyce z roku 2017.

Pokyn D-34 obsahuje čtyři důležité kapitoly:

  • princip tržního odstupu a tzv. spojené osoby (např. definice principu tržního odstupu a spojených osob...),
  • srovnávací analýzu (např. faktory určující srovnatelnost, doporučení, jak postupovat při provádění srovnávací analýzy, pravidla pro výběr externích srovnatelných nezávislých subjektů a transakcí – tzv. benchmark analýza...),
  • metody pro zjištění převodních cen [metoda srovnatelné nezávislé ceny („Comparable uncontrolled price method – CUP“), metoda ceny při opětovném prodeji („Resale price method – RPM“), metoda nákladů a přirážky („Cost plus Method-C+“), transakční metoda čistého rozpětí („Transactional net margin method –TNMM“), metoda rozdělení zisku („Profit split method“)]
  • pravidla pro dokumentaci.

Nově vydaný Pokyn D-34 naleznete na portále DAUČ v sekci Obsah – Právní předpisy, zde pod tlačítkem „Pokyny, informace“.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

 

Aktuálně