Čtěte na DAUČ: Daňový balíček v dani z příjmů právnických osob a v DPH – Změny v poskytování náhrady mzdy – Novinky u daně z příjmů fyzických osob

Datum vydání: 12. 7. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám celou řadu příspěvků komentujících daňové změny – naleznete zde komentáře předních odborníků jako například Václava Bendy, Vítězslava Kapouna, Drahomíry Martincové, Marcela Pitterlinga nebo Zdeňka Schmieda. Naši autoři také zpracovali řadu odpovědí na konkrétní čtenářské dotazy.

Články vychází v časopise Finanční, daňový a účetní bulletin č. 2/2019 a předplatitelům verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Změny v poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2019 (Mgr. Zdeněk Schmied)
V souvislosti se změnami právní úpravy dochází v průběhu roku 2019 k některým významným věcným změnám týkajícím se poskytování náhrady mzdy, platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, sníženého platu nebo snížené odměny náležející zaměstnancům v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Některé z těchto změn, které již nabyly účinnosti počátkem letošního roku, je třeba pouze připomenout. Jiné, zásadní věcné změny, nastanou od 1. 7. 2019 a na tyto změny je třeba nejenom včas upozornit, nýbrž je také nutné se na ně i řádně připravit – více se dočtete v našem příspěvku.

Změny ve zdaňování v návaznosti na implementaci ATAD – exit tax a CFC pravidla (Ing. Vítězslav Kapoun)
V roce 2016 byla v rámci Evropské unie schválena Směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (Směrnice ATAD). Směrnice si dala za cíl „zajistit, aby daně byly placeny tam, kde vznikají zisky a hodnota“. Za tímto účelem upravuje čtyři daňové oblasti, které by měly umožnit státům lépe zasáhnout proti daňově optimalizačním praktikám, a dává členským státům za povinnost je implementovat do svých vnitrostátních předpisů tak, aby jejich úprava byla v celé EU jednotná. Česká republika Směrnici ATAD implementovala daňovým balíčkem – zákonem č. 80/2019 Sb. Příspěvek se zabývá dvěma oblastmi, které směrnice ATAD řeší, a to zdaněním při odchodu a CFC pravidly.

Daň z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2019 (Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.)
Stejně, jako tomu bylo v minulosti, přinášíme čtenářům přehled jednotlivých novel s vazbou na daň z příjmů fyzických osob. Do příspěvku jsou zahrnuty novely zákona o daních z příjmů, jejichž účinnost zasahuje právě do roku 2019 a které již byly schváleny a byly publikovány ve Sbírce zákonů.

Vybrané změny ve zdaňování právnických osob podle zákona o daních z příjmů od 1. 4. 2019 (bez implementace ATAD) (Ing. Drahomíra Martincová)
S účinností od 1. 4. 2019 byl přijat zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Cílem tohoto článku je podat stručný komentář vybraných změn ve zdaňování právnických osob přijatých touto novelou. Jedná se zejména o změny v uplatňování odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje a zavedení nové oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí. Dále pak byly provedeny změny ve zdaňování kmenových listů a změny týkající se úpravy výsledku hospodaření ve vztahu k implementaci IFRS do práva EU.

Změny zákona o DPH v daňovém balíčku (Ing. Václav Benda)
Od začátku roku 2019 již nabyly účinnosti tři novely zákona o dani z přidané hodnoty. První z nich, která byla provedena zákonem č. 283/2018 Sb., nabyla účinnosti od 1. 1. 2019. Tímto zákonem byl novelizován § 21 odst. 8 ZDPH, ale tento odstavec byl s účinností od 1. 4. 2019 znovu novelizován. Od 1. 2. 2019 nabyla účinnosti novela č. 6/2019 Sb., kterou byla do ZDPH doplněna nová příloha č. 2a, v níž je uveden seznam služeb, které podléhají druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %. Od data účinnosti jsou v této příloze uvedena pouze pozemní a vodní pravidelná hromadná přeprava osob, u které došlo k tomuto datu prakticky ke snížení sazby daně z 15 na současných 10 %.
Od 1. 4. 2019 nabyla z převážné části účinnosti novela č. 80/2019 Sb. (tzv. daňový balíček). V následujícím článku jsou vysvětleny ve srovnání s dosavadním právním stavem nejvýznamnější věcné změny, které vyplývají právě z novelizace zákona o DPH v rámci daňového balíčku.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně