Nové články na DAUČ: Nemovité věci z pohledu DPH a daně z příjmů – Sociální pojištění 2019 – Platební výměr na úrok z posečkané částky

Datum vydání: 29. 7. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přečtěte si nejnovější příspěvky, jejichž tématem jsou nemovité věci z pohledu DPH i daně z příjmů při jejich prodeji, dále komentujeme důležité změny v sociálním pojištění a některé časté otázky týkající se závislé činnosti. Vybíráme rovněž několik dotazů z naší odborné poradny.

Články vychází v časopise Finanční, daňový a účetní bulletin č. 2/2019 a předplatitelům verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Daň z přidané hodnoty u nemovitých věcí (Ing. Petr Kupčík, Ph.D.)
V praxi se často setkáváme s dotazy směřujícími do oblasti nemovitých věcí, jelikož se jedná o poměrně specifickou problematiku, která je předmětem výkladu poměrně rozsáhlé judikatury. Pro veřejnost je k dispozici Informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016, kterou zveřejnilo Generální finanční ředitelství. Ačkoli se jedná o detailně zpracovanou Informaci doplněnou o příklady z praxe, tak nelze vyčerpávajícím způsobem obsáhnout celé spektrum obchodních případů, které mohou v praxi nastat. Cílem článku je okomentovat vybrané části z této oblasti a uvést stanovisko k několika specifickým dotazům.

Sociální pojištění OSVČ v roce 2019 (Ing. Marta Ženíšková)
S účinností od 1. 1. 2019 došlo v pojištění OSVČ k významným změnám, a to zákonem č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V následujícím článku je věnována pozornost podávání žádosti o snížení záloh na pojistné nebo zrušení jejich placení, a tomu, kdo a z čeho platí pojistné na sociální pojištění jako OSVČ.

Platební výměr na úrok z posečkané částky (JUDr. Alena Kohoutková)
Příspěvek se zabývá odpovědí na otázku k platebnímu výměru na úrok z posečkané částky, konkrétně do kdy nejpozději lze tento platební výměr vydat. Podle daňového řádu to má být bezodkladně po skončení posečkání. Ovšem když tak (bezodkladně) správce daně neučiní, kdy zaniká právo tento platební výměr vydat? Podrobnosti se dočtete v našem příspěvku.

Závislá činnost v odpovědích na dotazy z praxe (Jana Šmídová)
Cílem článku je přiblížit čtenářům problematiku zdanění závislé činnosti formou odpovědí na časté dotazy z praxe, jako jsou např. dotazy týkající se prokázání nároku na daňové zvýhodnění, vedení mzdové agendy apod.

Příjmy z prodeje nemovitých věcí v dotazech a odpovědích (Ing. Eva Sedláková)
Zákon o daních z příjmů umožňuje vlastníkům nemovitých věcí příjmy z prodeje těchto věcí od daně z příjmů osvobodit, a to při splnění zákonných podmínek stanovených § 4 zákona o daních z příjmů. V daném případě je třeba vycházet také z některých ustanovení občanského zákoníku. Cílem tohoto článku je přiblížit danou problematiku čtenářům, a to formou odpovědí na dotazy z praxe.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně