Čtěte na DAUČ: Novinky ve zdaňování nemovitostí – Závislá činnost a zahraniční pojištění – Ručení za DPH

Datum vydání: 2. 8. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších příspěvcích se opět zabýváme především legislativními novinkami a jejich dopadem na nemovité věci a rovněž na zdaňování závislé činnosti. Věnujeme se dále problematice ručení za DPH a přinášíme i přehled judikatury na téma úroky z pozdě vráceného nadměrného odpočtu DPH.

Články budou součástí letního dvojčísla časopisu Daně a právo v praxi, které bude vytištěno koncem příštího týdne. Naši předplatitelé verze DAUČ a EXPERT je však mají už teď k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Novinky ve zdaňování nemovitých věcí (Jan Kašpar)
Všichni čtenáři jistě vědí, že tzv. daňový balíček 2019 přinesl do českého daňového práva mnoho nového. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen 27. 3. 2019 pod číslem 80/2019 a účinnost jednotlivých novelizačních ustanovení je rozprostřena značně široce mezi lety 2019 až 2021. Mnohé již na toto téma bylo napsáno nejen v posledních týdnech, ale též v průběhu poměrně dlouhého legislativního procesu. V tomto článku budou blíže komentována ta ustanovení, jež mají přímý dopad do činnosti developerů, stavebních společností, majitelů nemovitostí a dalších subjektů, jejichž podnikání se jakkoliv týká nemovitých věcí.

Úroky z pozdě vráceného nadměrného odpočtu DPH (Ing. Zdeněk Burda)
V posledních letech finanční úřady podrobněji prověřují nároky na odpočty DPH. Kvůli tomu v řadě případů dochází ke značné časové prodlevě, než je nadměrný odpočet vyplacen. Stálým předmětem diskusí je otázka, jak vysoký úrok má správce daně plátci DPH v takových případech uhradit. Výběru aktuální judikatury z této oblasti je věnován následující příspěvek.

Změna způsobu výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců, na něž se vztahuje povinné zahraniční pojištění (Lenka Nováková, Daniela Králová)
Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, kterou došlo ke změně způsobu výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců, na něž se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika, nebo Švýcarské konfederace (dále jen „EU“). Podle novelizovaného ustanovení jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění. Podrobnosti této nové právní úpravy se dočtete v našem příspěvku.

Ručení příjemce zdanitelného plnění za DPH (Ing. Martin Děrgel)
Zákon o dani z přidané hodnoty již od dubna 2011 zavedl speciální ručení odběratele (plátce) za DPH nezaplacenou dodavatelem (plátcem). A to z důvodu potenciálního daňového úniku, nebo kvůli zjevně neobvyklé ceně. Účel byl jasný a žádoucí – omezení daňových úniků a zlepšení výběru DPH – nepříjemné ovšem bylo, že stát se takto začal hojit na nebohých odběratelích, které tak automaticky považuje za „spolupachatele“. A protože se tato novinka Finanční správě zalíbila a osvědčila, bylo a je ručení v DPH postupně rozšiřováno, naposledy o platby v tzv. virtuální měně. Institutu ručení v oblasti DPH se podrobně věnuje následující článek.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně