Nejnovější online čtení: dodání stavebního pozemku, osobní bankrot nebo zaměstnávání studentů

Datum vydání: 14. 8. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V aktuálních příspěvcích se zaměřujeme na daňové podmínky zaměstnávání studentů nebo dodání stavebního pozemku z pohledu daně z přidané hodnoty. Věnujeme se také oddlužení fyzické osoby a upozorňujeme na legislativní novinky, Informace GFŘ a judikáty k DPH.

Příspěvky budou součástí letního dvojčísla časopisu Účetnictví v praxi. Naši předplatitelé verze DAUČ a EXPERT je mají k dispozici také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Legislativní novinky k 26. 7. 2019 (Ing. Jiří Dolejš, LL.M., Ing. Jan Brantl)
V letním čísle časopisu opět přinášíme úvodník s výběrem novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v naší praxi. Počátkem léta Finanční správa vydala nový pokyn řady D, který se týká transferových cen, a také několik informací k problematice DPH. Správa sociálního zabezpečení vydala informaci o snížení sazeb pojistného, ke kterým došlo v souvislosti se zrušením karenční doby.

Student a daň z příjmů v roce 2019 (Ing. Ivan Macháček)
V článku se zaměříme na daňové podmínky zaměstnání studentů, především z pohledu jejich brigádnických aktivit po dobu letních prázdnin (studentské brigády za účelem přivýdělku). Půjde především o uzavření dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zákoník práce specifikuje určité omezující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců v § 243 až 247, přičemž mladistvými zaměstnanci jsou dle § 350 odst. 2 ZP zaměstnanci mladší než 18 let. Z § 35 ObčZ vyplývá, že nezletilý, který dovrší 15 let, se může zavázat k výkonu závislé činnosti podle ZP, přičemž jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

Osobní bankrot alias oddlužení fyzické osoby (Ing. Martin Děrgel)
Dluhy se musí platit! Stojí na nich celý kapitalismus. Pokud by se dluhy nemusely (z části) splácet, tak by nikdo neposkytoval úvěry firmám na investici ani hypotéky lidem na bydlení. A bylo by riskantní ukládat peníze do bank, jelikož peníze na běžném/termínovaném účtu nejsou a priori majetkem „majitele účtu“, ale jen jeho pohledávkou vůči bance, jejím dluhem. Dobrovolně věřitel jen výjimečně promine dlužníkovi část dluhu. Pokud by si vynutila státní moc osvobození dlužníka od (části) dluhů, které má vůči soukromým subjektům, byl by to hrubý zásah do vlastnických práv věřitelů, kterým by se tímto rázem vypařila část jejich majetku ve formě pohledávek. Přesto takovéto oddlužení stanoví (nejen) český zákon, který již prošel testem ústavnosti. Sleduje totiž „vyšší cíl“ celé společnosti – zachování lidské důstojnosti člověka, který ne vždy zcela vlastní vinou spadl do tzv. dluhové pasti, z níž by se jinak (legálně) nedostal třeba ani do konce života. Je nasnadě, že takováto újma na majetku věřitelů musí být rozumně regulována a podmíněna, aby nepodporovala lehkovážný život dlužníků…

Dodání stavebního pozemku z pohledu daně z přidané hodnoty (Ing. Lenka Froschová)
Transakce, jejichž podstatou je dodání nemovité věci – pozemku – mohou u prodejců vyvolat řadu otázek souvisejících s daní z přidané hodnoty, a to především v závislosti na typu daňového subjektu, z jehož vlastnictví k převodu pozemku dochází. Neméně důležité je také faktické pojetí pozemku, který je předmětem prodeje.Předkládaný článek podává přehled variantních řešení pro různé situace, které mohou v praxi nastat, a to v kontextu zohlednění aplikace legislativy z oblasti DPH. Daňová analýza situací vychází primárně z ustanovení zakotvených v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Informace GFŘ, koordinační výbory a judikáty k DPH (Ing. Petr Vondraš)
Z avizovaných informací k novele DPH účinné od 1. 4. 2019 se zatím podařilo Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) vydat pouze stručný přehled změn. Na informaci k poukazům a nedobytným pohledávkám nezbývá než čekat. Něco málo k poukazům v souvislosti se stravenkami lze vyčíst v koordinačních výborech uzavřených na květnovém zasedání. Nicméně o co chudší jsou tuzemské zdroje informací, o to bohatší je evropská judikatura. Případy společnosti Vega International, pana Vinše či české firmy A-PACK mají dopad do ustálené daňové praxe v ČR.

Letní daňové novinky (Ing. Pavel Běhounek)
Tento článek upozorňuje na některé letošní legislativní novinky, na některé změny vyvolané těmito legislativními novinkami a na nově zveřejněné výklady Finanční správy – kromě změn v průběhu roku 2019 či od roku 2020 jde např. o výklad superhrubé mzdy podle zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2019 či o změny a výklady vyvolané daňovým balíčkem 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.).

(Redakce portálu DAUČ | Vše pro daňaře a účetní, Foto: © thinkstockphotos.com)

Aktuálně