Nové články na DAUČ: Nesprávně uvedená DPH – Rozsudek SDEU ve věci nároku na odpočet daně – Údaje na zahraničních fakturách

Datum vydání: 19. 8. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V aktuálních příspěvcích se věnujeme opravám chyb v přiznání k DPH, účtování hmotných movitých věcí, odpisování a daňovému režimu zápůjček mezi s. r. o. a společníky. Nechybí ani komentovaný judikát SDEU a můžete se také otestovat, zda dokážete vybavit fakturu správným popiskem v anglickém jazyce.

Články jsou součástí časopisu Daňová a hospodářská kartotéka č. 9/2019. Pro naše předplatitele verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Nesprávné uvedení DPH za jiné zdaňovací období (Ing. Martin Děrgel)
V tomto příspěvku se zaměříme na časově nesprávné uvedení daně z přidané hodnoty v přiznání – ať už dříve nebo později, než mělo správně být. V praxi jde o hojné chyby, které sice páchají konkrétní plátci daně, resp. jejich účetní, ovšem obecným viníkem je dnes již spíše velmi přehnaná složitost, komplexnost a někdy i nejednoznačnost právní úpravy této daně.

Rozsudek SD EU ve věci nároku na odpočet daně z vystavené faktury podle obecných pravidel DPH místo režimu přenesené daňové povinnosti (Ing. Mária Mikulecká)
Do obecného ustanovení § 92a odst. 7 zákona o DPH se znovu vrátila právní fikce, která říká, že v situaci, kdy plátci, kteří mají důvodně za to, že jejich zdanitelné plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti a tento režim oba použijí, se bude předmětné zdanitelné plnění považovat za plnění podléhající přenesené daňové povinnosti. Tento režim před novelou zákona o DPH k 1. 4. 2019 byl specificky daný jen pro služby uvedené v příloze č. 6 pro § 92f odst. 2 zákona DPH. Vzhledem k tomu, že jde o základní ustanovení, bude tato právní fikce nově platit pro celou přenesenou daňovou povinnost.
Na první pohled se to jeví jako výhoda, ale každá výhoda má své podmínky, proto v příspěvku komentujeme k danému tématu rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci maďarské společnosti PORR pod spisovou značkou C-691/17 ze dne 11. 4. 2019.

Hmotné movité věci a jejich soubory (Ing. Zdenka Cardová)
Stálá aktiva v rozvaze představují dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný a finanční). U většiny firem tvoří významnou část stálých aktiv dlouhodobý hmotný majetek a v rámci tohoto majetku tvoří zpravidla největší podíl hmotné movité věci a jejich soubory. V dalším textu se zaměříme na umístění hmotných movitých věcí a jejich souborů v rozvaze, na podmínky pro zařazení věcí mezi tento majetek, dále na jejich ocenění a účtování.

Faktury vystavené do zahraničí musí ve většině případů obsahovat popis ohledně režimu uplatnění daně z přidané hodnoty. Otestujte se, zda dokážete vybavit fakturu správným popiskem v anglickém jazyce! (Ing. Vladimír Zdražil)
Dani z přidané hodnoty se velmi často se říká mj. „dokladová daň“. Tím je míněn fakt, že správně vystavené daňové doklady se všemi náležitostmi přispívají k dobrému průchodu přes elektronické systémy správce daně, kde jsou faktury párovány a podrobeny různým testům z hlediska časových souvislostí, přenesení daňové povinnosti, povinností přiznat daň v návaznosti na uplatněný odpočet atd.
Samotné náležitosti daňových dokladů definují § 26–35 zákona o dani z přidané hodnoty.
V následujícím textu si můžete otestovat, zda dokážete porozumět těmto údajům na přijatých fakturách ze zahraničí nebo zda dokážete sestavit podobný popisek na vlastních vydaných fakturách do zahraničí v anglickém jazyce.

Daňové a účetní odpisování hmotného majetku (Ing. Helena Machová)
Při pořízení (dlouhodobého) hmotného majetku nelze související výdaje (náklady) zohlednit jednorázově. Vstupní cena hmotného majetku se do nákladů (účetních i daňových) promítá až postupně v průběhu několika období formou odpisů, které vyjadřují postupné snižování hodnoty (dlouhodobého) hmotného majetku. Účetní odpisy tvoří pouze poplatníci, kteří vedou účetnictví, jsou tedy účetními jednotkami. Poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, se týkají pouze odpisy daňové. Pravidla odpisování v příkladech uvádí následující příspěvek.

Zápůjčka mezi společníky a s. r. o. (Ing. Zdeněk Morávek)
Případ, kdy společnost s ručením omezeným a její společníci uzavřou smlouvu o zápůjčce, je v praxi vcelku běžný. V následujícím příspěvku se zabýváme zejména daňovými souvislostmi a dopady tohoto postupu.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně