Čtěte na DAUČ: Technické zhodnocení – Metoda procenta dokončení – Přefakturace – Daňové lhůty

Datum vydání: 20. 8. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Mezi nejnovějšími články naleznete například účetní a daňový pohled na technické zhodnocení. Dále vysvětlujeme postup účtování metodou procenta dokončení a upozorňujeme na praktické situace, které se týkají problematiky lhůt pro placení daně.

Články jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 7–8/2019 a pro naše předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Technické zhodnocení majetku z účetního a daňového hlediska (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku se budeme blíže věnovat aktuálnímu stavu právní úpravy technického zhodnocení, a to jak z pohledu účetních předpisů, tak z pohledu daně z příjmů. Současně bychom chtěli upozornit na nejnovější judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR, která se k této oblasti vztahuje.

Metoda procenta dokončení v původním IAS 11 Stavební smlouvy a v novém IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (doc. Ing. Lenka Krupová, PhD, MBA)
Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit účtování metodou procenta dokončení, včetně jejích dopadů do účetních výkazů, srovnat požadavky na aplikaci metody procenta dokončení podle původního IAS 11 a nového IFRS 15 a seznámit čtenáře s příklady, které jsou obsaženy přímo v textu IFRS 15 a vztahují se k metodě procenta dokončení.

Jak na přefakturaci? Věrně a poctivě! (David Trytko)
S přefakturací se v účetnictví setkal snad každý. Možná opravdu každý někdy něco za někoho v dobré víře zaplatil s tím, že mu vše uhradí. To, že použité prostředky byly vaše, je zřejmé. Je jejich náhrada vaším výnosem a je hrazený titul vaším nákladem? Odpověď na tuto otázku již tak jednoznačná není. Záleží totiž – jak to zpravidla bývá – na okolnostech. Více se dočtete v našem příspěvku.

Vybraná pravidla pro daňové lhůty v příkladech (Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová)
Daňový subjekt je povinen v zákonem stanoveném termínu uhradit svoji daňovou povinnost. Pokud úhradu neučiní včas, tak je správce daně oprávněn příslušnou daň vymáhat, k čemuž je vybaven různými donucovacími nástroji. Navíc je při pozdní úhradě daňovému subjektu stanoven úrok z prodlení, který se může vyšplhat do vysokých částek.
Tento článek obsahuje několik praktických situací, které se týkají právě problematiky placení daně, které by měl každý daňový subjekt znát, aby se vyvaroval možným negativním důsledkům.

Výpůjčka z právního, účetního a daňového pohledu (Ing. Jiří Vychopeň)
Výpůjčka je právním institutem, který představuje jeden ze způsobů bezplatného přenechání věci k užití jinému upravených v občanském zákoníku. K výpůjčce dochází na základě uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. V příspěvku se na výpůjčku podíváme z pohledu účetních předpisů, daně z příjmů i DPH.

Aktuálně