Nové články: Oceňovací rozdíl – Ochranné známky – Vývoz zboží v rozsudku SDEU

Datum vydání: 3. 9. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám nejnovější příspěvky na aktuální daňová a účetní témata, v nichž probereme například oceňovací rozdíly, odpisy nehmotného majetku, vymezení osob povinných k dani po novele, ale také náklady související s automobilem na pracovní cestě.

Články jsou součástí časopisu Daňová a hospodářská kartotéka č. 10/2019 a pro naše předplatitele verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Ing. Zdenka Cardová)
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) v rozvaze tvoří tři velké skupiny – majetek nehmotný, hmotný a finanční. Zajímavou položkou v dlouhodobém hmotném majetku je „Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“. Tato položka není v praxi úplně obvyklá, proto ji probereme v následujícím článku.

Vymezení osob povinných k dani a ekonomické činnosti po novelizaci zákona o DPH (Ing. Václav Benda)
V následujícím článku je nejprve vysvětleno obecné vymezení osob povinných k dani a ekonomické činnosti, jejíž provádění je klíčovou charakteristikou osob povinných k dani. Návazně jsou vysvětlena základní pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátců daně či identifikovaných osob. V závěrečné části jsou vysvětlena specifická pravidla pro vymezení osob povinných k dani pro účely vymezení místa plnění u služeb.

Obchodní majetek u poplatníka daně z příjmů fyzických osob (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím příspěvku si ukážeme daňové řešení různých situací souvisejících s obchodním majetkem u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je vymezen v § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Daňové odpisy nehmotného majetku (Ing. Helena Machová)
Nehmotným majetkem se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je v účetnictví vymezen jako nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů. V praxi je nehmotný majetek u poplatníků nejčastěji zastoupen softwarem. Zatímco „předmět“ tohoto majetku se od roku 1993 příliš nezměnil, způsob odpisování podle ZDP prošel několika změnami. Poplatníci mohou ještě stále vlastnit i několik identických nehmotných aktiv, která podléhají – v závislosti na roce pořízení – zcela odlišnému odpisovému režimu. Variantám odpisování nehmotného majetku se v příkladech věnuje následující článek.

Rozsudek SD EU ve věci vývozu zboží mimo EU jako osvobozené plnění od DPH, bez nutnosti propuštění do celního režimu vývozu (Ing. Mária Mikulecká)
Český zákon o DPH podmiňuje osvobození od DPH při vývozu tím, že zboží musí být propuštěno do jednoho z uvedených celních režimů, a to: vývoz, pasivní zušlechťovací styk, vnější tranzit nebo jeho zpětný vývoz. Nesplnění podmínky propuštění zboží do celního režimu je předmětem sporu, kterému je věnován následující příspěvek.

Ochranné známky podle nové legislativy (Mgr. Marek Martinka)
Novela č. 286/2018 Sb. zákona o ochranných známkách, která podstatným způsobem změnila stávající legislativní nastavení ochranných známek v souladu s evropskými předpisy, je v účinnosti od 1. 1. 2019. Hned první měsíce užívání nového předpisu ukazují, že se novinky, které přináší, ujímají. V článku si projdeme některé nejzásadnější změny.

Auto podnikatele na pracovní cestě v roce 2019 (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím textu si ukážeme, jaké výdaje (náklady) lze uplatnit při jednotlivých způsobech použití automobilu k pracovním cestám souvisejícím s podnikatelskou činností poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně