Budete povinně oznamovat přeshraniční transakce finančnímu úřadu?

Datum vydání: 9. 9. 2019 Autor: Bureš, Martin

Na tuto otázku by měl odpovědět návrh novely daňových zákonů, který vláda předložila Poslanecké sněmovně 23. 8. 2019.

Po letních prázdninách se k projednávání vrátila také vláda, která předložila Poslanecké sněmovně návrh novely daňových zákonů v souvislosti s implementací evropské směrnice DAC 6 („Novela“), přičemž návrh Novely se týká následujících právních předpisů:

 • zákona 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů („ZMS“);
 • zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“);
 • zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“);
 • zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních („ZSD“); a
 • a dalších.

Evropská směrnice DAC 6 („DAC 6“) zavádí zbrusu novou oznamovací povinnost tzv. přeshraničních uspořádání. DAC 6 přesně nedefinuje, které transakce, resp. uspořádání, podléhají nové oznamovací povinnosti. DAC 6 obsahuje pouze kritéria (tzv. charakteristické znaky), které je potřeba u transakcí testovat, přičemž při jejich splnění je nutné oznámit dané přeshraniční uspořádání správci daně, přesněji řečeno Specializovanému finančnímu úřadu.

Obecně oznámení podává správci daně tzv. zprostředkovatel (nejčastěji osoba, která dané uspořádání navrhuje), nicméně v určitých situacích (zejména v případech, kdy má tzv. zprostředkovatel zákonnou povinnost mlčenlivosti) musí oznámení správci daně podat také tzv. uživatel (nejčastěji osoba, pro kterou bylo přeshraniční uspořádání připraveno zavést) do 30 dnů ode dne zpřístupnění uspořádání pro zavedení, jeho připravení k zavedení nebo od prvního kroku k jeho zavedení. Nová oznamovací povinnost se bude týkat retrospektivně všech přeshraničních uspořádání, u kterých se první krok zavedl od 25. 6. 2018. V případě neoznámení přeshraničního uspořádání hrozí pokuta až do výše 500 tis. Kč.

Jelikož jde o novou povinnost, je doporučováno se na ni v předstihu připravit. V tomto ohledu je doporučováno v prvním kroku zejména přeshraniční uspořádání identifikovat a po jeho identifikaci připravit veškeré kroky k oznámení správci daně.

Novela ZDP obsahuje změny, které nesouvisejí s implementací DAC 6, týkající se např.:

 • úpravy terminologie mezinárodních smluv;
 • úpravy stanovení základu daně ze závislé činnosti ve vztahu k pojistnému placenému zaměstnavatelem;
 • omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních výdajů ve vztahu ke komplementářům k. s. a společníkům v. o. s.;
 • nová pravidla pro tzv. exit tax v oblasti cenných papírů; nebo
 • nová pravidla pro zdanění ovládaných zahraničních společností ve vztahu k základním investičním fondům.

Zatímco lze předpokládat, že změny v oblasti již implementované směrnice ATAD (tj. omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů, tzv. exit tax a zdanění ovládaných zahraničních společností) se dotknou pouze určitého okruhu poplatníků, zejména ustanovení týkající se úpravy terminologie mezinárodních smluv a stanovení základu daně ze závislé činnosti ve vztahu k pojistnému placenému zaměstnavatelem bude potřeba blíže prozkoumat.

Návrh Novely ZDPH obsahuje změny, které souvisejí s transpozicí směrnice o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy, mj.:

 • úpravu podmínek pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu;
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci; nebo
 • nová pravidla pro režim tzv. call-off skladu.

Návrh Novely ZDPH obsahuje také změny jdoucí nad rámec této směrnice, zejména:

 • nová pravidla pro uplatňování režimu pro cestovní službu; nebo
 • úpravu podmínek pro osvobození od daně při vývozu zboží.

Novela ZSD obsahuje spíše nevýznamnou změnu, kdy se za třetí země nově nebudou považovat Lugano a Campione d’Italia.

Podrobnosti o Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně