Nové články: Inventarizace – Daňová kontrola DPH

Datum vydání: 23. 9. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších příspěvcích vás seznámíme s podrobnými pravidly inventarizace a také objasníme, co vás čeká při daňové kontrole daně z přidané hodnoty. Publikujeme také řešení několika aktuálních čtenářských dotazů.

Příspěvky vychází ve čtvrtletníku Finanční, daňový a účetní bulletin č. 3/2019 a naši předplatitelé verze EXPERT je mají přístupné v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Plán inventur a jeho sestavení u některých vybraných účetních jednotek (Jaroslava Svobodová)
Při přípravách, organizaci a rozhodování v oblasti inventarizace majetku a závazků je obecně nezbytné zdůraznit, že povinnost inventarizovat majetek a závazky ukládá účetním jednotkám § 29 a 30 zákona o účetnictví. Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků jsou účetní jednotky povinny po dobu 5 let po jejím provedení. Bližším podmínkám inventarizace se věnuje následující příspěvek.

Povinnost podávat elektronicky podle daňového řádu (Mgr. Ondřej Poupě)
Ačkoliv daňový řád umožňuje učinit podání vůči správci daně v obecné rovině relativně variabilními způsoby, tj. jak ústně do protokolu, tak písemně či elektronicky, tak v rámci vybraných podání jsou tyto možnosti omezeny. Toto omezení se týká tzv. formulářových podání, jejichž výčet je obsažen v § 72 odst. 1 daňového řádu. Podrobnosti se dočtete v našem článku.

Specifika daňové kontroly daně z přidané hodnoty – 1. část (Ing. Petr Kupčík, Ph.D.)
Článek se zabývá popisem kontrolních postupů správce daně se zaměřením na daňovou kontrolu a její faktické zahájení. Na tento článek budou dále navazovat články ve věci daňové kontroly týkající se přenosu důkazního břemene, prokazování nároku na odpočet daně či uplatnění nároku na osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně