Čtěte na DAUČ.cz: Zánik závazků – Daňové doklady – FKSP – Cestovní náhrady

Datum vydání: 27. 9. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nejnovějších příspěvcích pokračujeme v tématu zánik závazků, prostřednictvím příkladů se podíváme na daňové doklady z hlediska DPH a podrobně probereme oblast cestovních náhrad. Poskytujeme i výklad na téma vazba zákona o daních z příjmů na vyhlášku o FKSP.

Články publikujeme rovněž v časopisu Účetnictví v praxi č. 9/2019. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Zánik závazků II. (Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.)
V jednom z předchozích článků byla pozornost věnována otázce zániku závazků, a to konkrétně problematice zániku splněním smlouvy. To, že dlužník plní a věřitel plnění přijímá, je de facto ideální a nejjednodušší varianta, jak lze smluvní vztah naplnit. Často se ale setkáváme s jinými případy, na které se zaměříme v následujícím textu. Jedná se o zánik závazku dohodou, započtením, splynutím, prominutím dluhu, výpovědí a odstoupením od smlouvy.

Daňové doklady z pohledu DPH v příkladech (Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová)
Daňové doklady jsou relevantním tématem pro každého plátce DPH, protože jde o prvotní dokument, který finanční úřad vyžaduje při prověřování správnosti stanovení daně. Plátce DPH musí tedy předložit bezvadný daňový doklad s tím, že finanční úřad může požadovat další důkazní prostředky pro prokázání faktického uskutečnění daného plnění a jeho využití pro podnikání. V poslední době s nástupem elektronizace prošlo i téma daňových dokladů z pohledu DPH novelizací, která spočívala zejména v možnosti vystavování a archivaci daňových dokladů. Tento článek upozorňuje prostřednictvím příkladů na vybraná úskalí a situace, které mohou ve své každodenní praxi plátci DPH řešit.

Fond kulturních a sociálních potřeb versus daň z příjmů (Ing. Ivan Macháček)
V § 4 odst. 1 a v § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů nalezneme ustanovení, která mají přímou vazbu na fond kulturních a sociálních potřeb. Jde o § 4 odst. 1 písm. k) bod 4, § 6 odst. 9 písm. d), g) a o) ZDP. Příklady nepeněžního plnění s vazbou na § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsme se již podrobně zabývali, takže pozornost více zaměříme na zbývající plnění a pro oživení si řešení dle písm. d) jen připomeneme.

Cestovní náhrady náleží nejen u pracovních cest (Ing. Martin Děrgel)
Pracovní právo je v Česku silně regulováno, dokladem toho bude i dnešní příspěvek. Přirozeným důsledkem přemíry regulace jsou rostoucí rozdíly mezi oficiálními výkazy, kde „vše sedí“, a realitou, kde se „drobnosti neřeší“. Jednou z bezpočtu pracovněprávních drobností jsou cestovní náhrady zaměstnanců v méně obvyklých případech, kdy nejde o klasickou pracovní cestu. Legislativci i zákonodárci to zajisté opět mysleli dobře, ale jak trpělivý čtenář pozná sám, není snadné být zaměstnavatelem...

Aktuálně