Daňové změny ve druhém čtení. Přečtěte si jejich shrnutí!

Datum vydání: 30. 9. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

V současné době probíhá schvalování vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní - sněmovní tisk 509. Minulý týden proběhlo druhé čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou ve druhém čtení 25. 9. 2019. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/3, který byl rozeslán 27. 9. 2019. Další projednávání bude možné od 12. 10. 2019.

Shrnujeme několik navrhovaných změn z důvodové zprávy k návrhu zákona:

Daň z nemovitých věcí
Navrhuje se upřesnit podmínky, za kterých jsou pozemky, na nichž se nachází vybrané ekologicky významné krajinné prvky, osvobozeny od daně z pozemků. Osvobozeny tak mají být skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady, pokud jsou evidovány v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, a dále bez ohledu na tuto evidenci mají být osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Omezení osvobození výher z hazardních her od daně z příjmů
Navrhuje se omezit osvobození příjmů z hazardních her a cen z účtenkové loterie od daně z příjmů na případy, kdy hodnota výhry/ceny nepřesahuje 100 000 Kč.

Změna metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv
Podle navrhované úpravy budou pro pojišťovny a zajišťovny daňově uznatelné technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví, jehož úprava vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES.

Rozšíření osvobození příjmů od daně z příjmů právnických osob
S cílem jednotného daňového zacházení s poplatníky (veřejnoprávními korporacemi) se navrhuje za mateřskou společnost pro účely zákona o daních z příjmů považovat vedle obce a dobrovolných svazků obcí i další veřejnoprávní korporace v podobě krajů a státu, resp. České republiky.

Spotřební daně a energetické daně
Navrhuje se zvýšení sazeb spotřební daně z lihu (o cca 13 %), z cigaret, z tabáku ke kouření, doutníků, cigarillos, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků (o cca 10 %) za účelem zvýšení příjmů státního rozpočtu a zohlednění negativních zdravotních a sociálních důsledků konzumace alkoholu a tabákových komodit.
Dále se navrhuje zrušení osvobození zemního plynu spotřebovaného tzv. domovními kotelnami od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů.

Správní poplatky
Výše správních poplatků za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí a za přijetí dalších listin podle položky 120 sazebníku správních poplatků se navrhuje zvýšit na dvojnásobek.

Daň z hazardních her
Navrhuje se změna sazby z 23 na 25 % pro dílčí daň z kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu a z 23 na 30 % pro dílčí daň z loterií, bing a živých her. Sazba 35 % pro dílčí daň z technických her má zůstat zachována.

Zdroj: Sněmovní tisk 509, důvodová zpráva; foto: © thinkstockphotos.com

Aktuálně