Nové články: GDPR – Vysílání pracovníků – Judikatura – Poplatky

Datum vydání: 1. 10. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikujeme nejnovější příspěvky zaměřené především na neziskový sektor.

Články vychází v časopise UNES (Účetnictví neziskového sektoru) č. 9/2019. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

 

Rok účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi územní samosprávy (JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., Mgr. Filip Kokeš)
Dne 25. 5. 2019 uplynul rok od nabytí účinnosti nařízení GDPR. V předkládaném článku chceme popsat zásadní novinky, které přineslo GDPR, a to včetně jejich implementace v praxi. Vycházet přitom budeme především z vlastní zkušenosti s implementací tohoto nařízení v prostředí územního samosprávného celku (kraje) a také u příspěvkových organizací tímto celkem zřízených.

Legislativní změny ve vysílání pracovníků do zahraničí (Mgr. Veronika Šaurová)
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákoník práce a zákon o zaměstnanosti. Důvodem pro předložení návrhu zákona je transpozice nových pravidel pro vysílání zaměstnanců, které zavedla směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. 6. 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Lhůta pro provedení transpozice směrnice je stanovena do 30. 7. 2020, kdy by měl zákon zároveň nabýt účinnosti. Podrobnostem navrhované novely je věnován následující příspěvek.

Fond kulturních a sociálních potřeb – vybrané otázky (Mgr. Šárka Homfray)
Zejména po zvýšení základního přídělu Fondu kulturních a sociálních potřeb zpět na 2 % z ročního objemu příslušných nákladů vzrostl zájem o různé možnosti využití prostředků z tohoto fondu k co nejširšímu uspokojení různých potřeb zaměstnanců a dalších osob, kterým je určen. V praxi se opakovaně vyskytuje řada dotazů, zejména v souvislosti s tím, komu, jak a na co je z FKSP možné přispět. Těmto tématům a praktickým doporučením se věnuje následující text.

Déletrvající nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Situacím, kdy je zaměstnanec delší dobu nepřítomen v zaměstnání, musejí zaměstnavatelé věnovat ve zdravotním pojištění vždy zvýšenou pozornost, a to zejména z pohledu placení pojistného a souvisejícího plnění oznamovací povinnosti. Nejčastějším důvodem (dlouhodobé) nepřítomnosti zaměstnance v práci bývá nemoc jako důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákoníku práce. Dalšími důvody pak mohou být například neplacené volno, neomluvená absence anebo také dlouhodobý pobyt v cizině. Podrobnější informace naleznete v našem článku.

Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) – 4. část: Odpočty DPH (Ing. Zdeněk Nejezchleb)
Pokračujeme v tématu judikatura týkající se odpočtu DPH, která může mít dopady na činnost územních samosprávných celků.

Soudní a správní poplatky v praxi nevýdělečných organizací (JUDr. Václav Dobrozemský)
Při činnosti subjektů, jež nejsou založeny nebo zřízeny za účelem zisku (nevýdělečné organizace), dochází ke styku se státními orgány, které na základě právních předpisů za svou činnost či konkrétní úkony vybírají správní nebo soudní poplatky. S ohledem na skutečnost, že nevýdělečné organizace vyvíjejí či poskytují různé obecně prospěšné činnosti, rozhodl zákonodárce poskytnout těmto subjektům určité úlevy, a to v podobě osvobození od placení některých soudních či správních poplatků. Právě na osvětlení tohoto institutu a jeho dopady pro praxi nevýdělečných organizací je zaměřen následující příspěvek.

Zneužití práva – poslední vývoj (Ing. Zdeněk Morávek)
Jednou z posledních novel daňového řádu, která byla provedena zákonem č. 80/2019 Sb., došlo k jeho doplnění v oblasti zneužití práva. Oblasti zneužití práva a poslednímu vývoji v této oblasti věnujeme následující příspěvek.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně