Nové články pro předplatitele verze EXPERT!

Datum vydání: 7. 10. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikujeme nejnovější příspěvky, v nichž komentujeme judikaturu SDEU, zrušení karenční doby, několik dílčích změn v pravidlech DPH. Přinášíme také praktický článek na téma ostatní dlouhodobý hmotný majetek jakožto rozvahová položka.

Články vychází v časopise DHK (Daňová a hospodářská kartotéka) č. 11/2019. Pro předplatitele verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

 

 

Rozsudek SD EU ve věci „oprava uplatněného DPH ze zaplacené zálohy při neposkytnutí plnění ani nevrácení zálohy“ (Ing. Mária Mikulecká)
Po dlouhé době jsem se zabývala tak jednoduchou záležitostí, jakou je záloha na zdanitelné plnění. Jenomže, po dvou měsících od úhrady zálohové faktury se smluvní strany dohodly, že smlouvu zruší a zaplacenou zálohu dodavatel vrátí odběrateli. Dle domluvy se záloha měla vrátit odběrateli do šesti měsíců od ústní domluvy, ale odběratel požadoval vystavení opravného daňového dokladu ke dni ústní domluvy. V daném případě se smluvní strany sice domluvily, že záloha bude vrácena, ale jak postupovat v případě, když dodavatel zálohu nevrací a odběratel si uplatnil nárok na DPH z daňového dokladu o přijaté platbě?

Dospělá zvířata a ostatní dlouhodobý hmotný majetek (Ing. Zdenka Cardová)
Druhou rozvahovou položkou v dlouhodobém majetku (v rámci stálých aktiv) je dlouhodobý hmotný majetek (první je dlouhodobý nehmotný majetek). V dlouhodobém hmotném majetku je v rozvaze souhrnná položka „Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“, která zahrnuje: Pěstitelské celky trvalých porostů, Dospělá zvířata a jejich skupiny a Jiný dlouhodobý hmotný majetek. V dalším textu se zaměříme na tyto položky dlouhodobého hmotného majetku – na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.

Ostatní příjmy fyzických osob (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku se blíže věnujeme problematice ostatních příjmů u poplatníků fyzických osob, tedy příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů.

Karenční doba (Mgr. Kateřina Kabelíková)
Dne 7. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce a některé další zákony, jímž došlo ke zrušení tzv. karenční doby. Na první pohled zdánlivě drobnou úpravu ustanovení § 192 odst. 1 zákoníku práce spočívající ve vypuštění části jeho druhé věty provázely od počátku parlamentního projednávání v únoru roku 2018 mnohé diskuse. Nejednotnost názorů na danou problematiku napříč politickým spektrem vyplývá již ze samotného vývoje projednávání zákona, který byl v konečném důsledku schválen a vyhlášen navzdory zamítavému stanovisku Senátu. Novela nabyla účinnosti dne 1. 7. 2019 a vyjma změny zákoníku práce mění i některé další zákony, a to zejména zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dále zákony upravující služební poměr vojáků z povolání a některých dalších skupin osob pobírajících mzdu, plat či jiný příjem. Více informací v následujícím příspěvku.

Platební podmínka na přijatých fakturách ze zahraničí? Otestujme se, zda dokážeme vyjednat odpovídající platební podmínku a zda jí dokážeme rozumět na faktuře... (Ing. Vladimír Zdražil)
Volba platební podmínky má bez jakékoli diskuze vliv na peněžní tok firmy a manažeři nákupu i prodeje jsou vedeni k tomu, aby zvažovali velmi pečlivě všechny nabízené možnosti. V první řadě jde o vliv platební podmínky na již zmíněné cash flow firmy a v neposlední řadě velmi dobře vybalancovaná podmínka kultivuje celý obchodní případ. Přestože neexistuje stoprocentně využitelná rada pro všechny, tak je dobré se držet při sjednávání platební podmínky několika obecných pravidel. Tato pravidla, o nichž pojednává následující příspěvek, jsou obecně platná, nejen v tuzemských zakázkách, ale i v zahraničních obchodních případech.

Odpočet daně při nové registraci a zrušení registrace plátce (Ing. Václav Benda)
Novelou zákona o dani z přidané hodnoty, která je součástí zákona č. 80/2019 Sb., byla v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace plátce provedena s účinností od 1. 4. 2019 řada dílčích změn a doplnění. V následujícím článku jsou nejprve vysvětlena s využitím příkladů aktuálně platná pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně při registraci osoby povinné k dani jako plátce daně. V další části článku jsou vysvětlena s využitím příkladů aktuálně platná pravidla pro snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace plátce, včetně vymezení situací, kdy tato povinnost nevzniká. V závěrečné části jsou vysvětlena pravidla pro vracení částky, o kterou byla povinna osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani snížit uplatněný nárok na odpočet daně u obchodního majetku při zrušení registrace plátce.

Nový způsob výpočtu DPH (Ing. Martin Děrgel)
V rámci letošních novinek v daních došlo například ke zvýšení paušálních výdajů OSVČ, změnám uplatňování DPH u poukazů, změnám týkajícím se mzdové oblasti... I když bylo daňových změn poměrně dost, jedná se většinou spíše o drobnosti, jejichž záplava komplikuje a znejišťuje firemní praxi. V tomto příspěvku se podíváme na „drobnost“, která narušila letitý způsob výpočtu DPH.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně