Nepřehlédněte: Podrobně k zaokrouhlování u DPH

Datum vydání: 22. 10. 2019 Autor: Bureš, Martin

Snad žádná novela daňového zákona si nevynutila takovou pozornost veřejnosti a médií jako prakticky nevýznamné „haléřové“ zaokrouhlování v DPH. Je na každém zvážit, zda se opravdu chce zabývat touto prakticky nevýznamnou záležitostí.

V posledním týdnu nešlo nezaznamenat bouřlivé diskuse, které se rozvířily ohledně zaokrouhlování v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) zejména v návaznosti na vydání Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Přestože z praktického pohledu nemá význam se tímto tématem dlouze zabývat, je vhodné alespoň krátce zareagovat.

Vše je zapříčiněno změnami zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), s účinností od 1. 4. 2019 a také přechodným ustanovením, které umožňovalo používat „stará“ pravidla pro zaokrouhlování po dalších šest měsíců. „Nová“ pravidla pro zaokrouhlování obsahují jednoduchou zásadu, že výše DPH odpovídá výši základu daně vynásobeného příslušnou sazbou DPH (10 % / 15 % / 21 %). Rádi bychom upozornili, že novela ZDPH přinesla mnoho témat, které by si zasloužily větší pozornost než právě „haléřové“ zaokrouhlování (např. povinný režim nájmu nemovitých věcí určených k bydlení od 1. 1. 2021 poskytovaný plátcům DPH pro uskutečňování jejich ekonomických činností).

Podle „starých“ pravidel platilo, že DPH počítanou „shora“ (tj. z částky včetně DPH) jsme vypočítávali pomocí koeficientů (např. 0,1736 pro základní sazbu DPH), např. z částky 105 000 Kč činila výše DPH 18 228 Kč. Podle „starých“ pravidel dále platilo, že částku DPH jsme mohli zaokrouhlovat na celé Kč. Novela ZDPH s účinností od 1. 4. 2019 obě výše uvedená pravidla zřejmě pro jejich nepřesnost zrušila.

Praktický dopad novely ZDPH můžeme shrnout do následující věty:

„Výše DPH odpovídá výši základu daně násobeného příslušnou sazbou DPH; pokud výše DPH neodpovídá, máme někde asi chybu.“

Novela ZDPH přinesla s účinností od 1. 4. 2019 změnu také v zaokrouhlování celkové částky k úhradě, pokud je úhrada hrazena v hotovosti. Upozorňujeme, že pravidla pro zaokrouhlování uvedená výše platí také pro úhradu celkové částky k úhradě v hotovosti (tj. výše DPH odpovídá výši základu daně násobenou příslušnou sazbou DPH), pouze v tomto případě bude skutečná úhrada o něco vyšší nebo nižší.

Pokud tedy poskytneme zdanitelné plnění za:

  • 105 Kč (základ daně);
  • 22,05 Kč (DPH v základní sazbě);
  • 127,05 Kč (celková částka k úhradě);

nicméně daňový doklad odběratel uhradí v hotovosti (127 Kč), měli bychom obecně zahrnout zaokrouhlení (0,05 Kč) do celkové výše základu daně a celkové výše DPH. Na tento nepraktický způsob zareagovala novela ZDPH od 1. 4. 2019 „novým“ pravidlem, že pro výši DPH je důležitá celková částka k úhradě. Tyto zaokrouhlovací rozdíly u úhrad v hotovosti tedy nezahrnujeme do předmětu DPH.

Nicméně novela ZDPH nezavedla žádné obdobné „nové“ pravidlo týkající se vyjmutí zaokrouhlovacího rozdílu z předmětu DPH pro celkové částky k úhradě u bezhotovostních úhrad. Můžeme se pouze domnívat, že si zákonodárci této praktické věci nevšimli. GFŘ to v Informaci zdůvodňuje tím, že při bezhotovostním platebním styku není nezbytné zaokrouhlovat celkovou částku k úhradě na celé koruny. Přestože to není nezbytné, v praxi často dochází právě k takovým zaokrouhlováním. Obecně bychom tedy měli ve výše uvedeném příkladu podle „nového“ pravidla při bezhotovostních úhradách promítat zaokrouhlovací rozdíly (v příkladu 0,05 Kč) do celkové výše základu daně a výše DPH.

GFŘ si této nepraktičnosti všimlo a 14. 10. 2019 vydalo Informaci, podle které případné zaokrouhlovací rozdíly také u bezhotovostních plateb nezahrnujeme do předmětu DPH z důvodu zachování stejného přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům jako v případě úhrady celkové částky v hotovosti.

GFŘ dále v Informaci uvedlo, že „zaokrouhlením“ myslí ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty pouze zaokrouhlení na nejbližší celou Kč. Pokud bychom provedli zaokrouhlení vyšší, tento zaokrouhlovací rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vstoupí vždy do základu daně. Dochází tedy k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši DPH.

Praxe tento přístup GFŘ obecně přivítala. Z praktického pohledu v této souvislosti půjde zejména o správné nastavení parametrů v účetních softwarech.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně