Čtěte nejnovější články z neziskové oblasti!

Datum vydání: 4. 11. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám aktuální články věnující se oblasti neziskového sektoru!

Příspěvky vychází v časopise Účetnictví neziskového sektoru č. 10/2019. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Některé příjmy ze závislé činnosti osvobozené od daně se vztahem k veřejně prospěšným poplatníkům – dokončení (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku bych chtěl navázat na jeden z předchozích příspěvků a ještě jednou se blíže věnovat problematice příjmů osvobozených od daně z příjmů ve vztahu k zaměstnancům. Zaměřili bychom se na osvobozené příjmy, na které se v předchozím příspěvku nedostalo.

Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty (Michal Jakoubek)
Dne 13. 9. 2019 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty, který byl dne 29. 7. 2019 zamítnut Senátem Parlamentu České republiky. Poslanecká sněmovna tedy přehlasovala Senát a návrh zákona byl předložen prezidentovi k podpisu. Článek shrnuje nejdůležitější body novely.

Korporátní řízení – I. část (Ing. Pavel Mucha)
Zřizovatel se jmenováním ředitele příspěvkové organizace (statutárního zástupce) nezbavuje odpovědnosti za hospodaření příspěvkové organizace. Jak tedy postupovat, co změnit, aby řízení ovládaných organizací (především příspěvkových) bylo kvalitní a současně efektivní? Zamyšlení nad touto otázkou a možné cesty k řešení přináší následující článek.

Zdravotní pojištění – vybraná plnění a jejich návaznost na zdaňování (Ing. Antonín Daněk)
I v případě poskytnutých plnění či různých zaměstnaneckých benefitů je stanovení vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění navázáno na zdaňování zúčtovaných plnění podle § 6 zákona o daních z příjmů. Kromě „klasických“ příjmů ze závislé činnosti totiž poskytují zaměstnavatelé zaměstnancům odměny fixní i variabilní povahy a různé benefity. Jak v jednotlivých případech řešit zdaňování včetně návaznosti na odvody zdravotního pojištění, o tom pojednává náš příspěvek.

Jak bude zdaňovat obmyšlený příjem ze svěřenského fondu aneb dává vám to také smysl? (Ing. Martin Bureš)
Pokud obmyšlený splní všechny podmínky stanovené zakladatelem svěřenského fondu, může se dočkat plnění z fondu. Daňové povinnosti vyplývající z tohoto plnění odvíjíme od osoby obmyšleného a druhu plnění. Podrobněji se tématu příjmů ze svěřenského fondu věnuje právě tento příspěvek.

Statutární orgány nevýdělečných organizací jako zaměstnanci? (JUDr. Václav Dobrozemský)
Právnické osoby soukromého práva, které nejsou založeny za účelem podnikání, a jejichž právní život reguluje občanský zákoník, se vyznačují organizační strukturou, tedy systémem statutárních, nejvyšších, kontrolních a dalších orgánů. Ty jsou v drtivé většině obsazovány fyzickými osobami. V praxi se již dlouhou dobu řeší otázka souběhu výkonu funkce v orgánech těchto právnických osob a pracovního poměru. Existuje nepřeberné množství případů, které byly v judikatuře řešeny, zejména v oblasti obchodních korporací. Nejvyšší soud se však již vyjádřil k této problematice i v případě, který se týkal neziskového sektoru. Příspěvek odpovídá na otázku, zda statutární orgán nevýdělečné organizace může vykonávat svou funkci na základě pracovní smlouvy.

Aktuálně