Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 30. 12. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech, vyhláškách, pokynech a informacích finanční správy a také o vydání nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů. Zároveň informujeme o nové legislativě Evropské unie.

1. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Vyhláška stanoví sazby zahraničního stravného, které jsou platné pro zaměstnance veřejného sektoru a ze kterých se vychází při stanovení minimální výše stravného při zahraniční pracovní cestě zaměstnanců soukromého sektoru.

Účinnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 310/2019)

 

2. Novela zákona o státním zastupitelství, trestního řádu, trestního zákoníku a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.), zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Novelizace reaguje na zavedení Úřadu evropského veřejného žalobce a funkcí evropského nejvyššího žalobce, evropského žalobce a evropského pověřeného žalobce.

Účinnost: od 1. prosince 2019

 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 315/2019)

 

3. Novela vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) a vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (č. 298/2014 Sb.)

Novela vyhlášky, kterou se stanoví ceny zemědělských pozemků pro účely stanovení základu daně z pozemků u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Účinnost: od 1. ledna 2020

 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 318/2019)

 

4. Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Nález Ústavního soudu ruší s účinností od 1. ledna 2021 zákonem zakotvenou povinnost podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení výlučně na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 337/2019)

 

5. Novela nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Dotčené předpisy: nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (č. 567/2006 Sb.)

Novela zvyšuje od roku 2020 minimální mzdu, jejíž výše je rozhodná nejenom v pracovně právní oblasti, ale též pro předpisy upravující zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a pro zákon o daních z příjmů.

Účinnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 347/2019)

 

6. Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 4

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o vydání čtvrtého dodatku k pokynu GFŘ D-29.      

Účinnost: N/A (publikováno 12. prosince 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Nová informace Finanční správy České republiky k opravám výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení nahrazuje informaci z roku 2011 a dodatek k ní z roku 2013.    

Účinnost: N/A (publikováno 16. prosince 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o přesunu dodávek tepla a chladu do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty a ve vztahu k účinnosti novely upozorňuje na způsob určení data uskutečnění zdanitelného plnění těchto plnění.     

Účinnost: N/A (publikováno 16. prosince 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Informace k novele zákona o dani z nemovitých věcí dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o schvalované novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí, která mění podmínky osvobození některých ekologicky významných krajinných prvků, a o její časové působnosti.   

Účinnost: N/A (publikováno 18. prosince 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Nizozemsku

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o změnách ve formátu daňového identifikačního čísla v Nizozemí, ke kterým dochází od 1. ledna 2020.     

Účinnost: N/A (publikováno 20. prosince 2019)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela prováděcího nařízení (EU) č. 282/2011 ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES) a prováděcí nařízení, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 282/2011)

Novelizace prováděcího nařízení ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty týkající se dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněných elektronickými rozhraními a zvláštních režimů pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží, které vstoupí v účinnost 1. ledna 2021.

Platnost: od 24. prosince 2019

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 313 pod č. 2019/2026)

 

2. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení novelizuje mezinárodní účetní standardy (IAS) č. 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, č. 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, č. 34 Mezitímní účetní výkaznictví, č. 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky a č. 38 Nehmotná aktiva, mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) č. 2 Úhrady vázané na akcie, č. 3 Podnikové kombinace a č. 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů, interpretaci Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) č. 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb, č. 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji, č. 20 Náklady na odklízení skrývky v produkční fázi povrchového dolu a č. 22 Cizoměnové transakce a zálohová plnění a  interpretaci Stálého interpretačního výboru (SIC) č. 32 Nehmotná aktiva a náklady na webové stránky.

Platnost: od 26. prosince 2019

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 316 pod č. 2019/2075)

 

3. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení novelizuje mezinárodní účetní standardy (IAS) č. 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, č. 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, č. 10 Události po skončení účetního období , č. 34 Mezitímní účetní výkaznictví a č. 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky.

Platnost: od 30. prosince 2019

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 318 pod č. 2019/2104)

 

Směrnice

1. Novela směrnice o některých aspektech práva obchodních společností

Dotčené předpisy: směrnice o některých aspektech práva obchodních společností (č. 2017/1132)

Rozsáhlá novelizace směrnice o některých aspektech práva obchodních společností věnující se přeshraničnímu přemístění sídla, fúzi a rozdělení.

Implementace: do 31. ledna 2023

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 321 pod č. 2019/2121)

 

Aktuálně