Informace GFŘ k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020

Datum vydání: 22. 1. 2020 Autor: Finanční správa

Informace Generálního finančního ředitelství obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti. Zároveň zveřejňuje odkaz na IT dokumentaci týkající se nové struktury souboru Souhrnného hlášení VIES.

V souvislosti se změnami směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy ve směrnici Rady (EU) 2018/1910 (dále jen „novela směrnice o DPH“), mělo od 1. ledna 2020 dojít k úpravě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Změny vyplývající z novely směrnice o DPH jsou součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (dále jen „novela zákona o DPH“). Novela zákona o DPH je vedena pod číslem sněmovního tisku 572/0.

Změny uvedené v novele směrnice o DPH promítnuté v novele zákona o DPH se týkají následujících oblastí:

1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie

2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady)

3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu

4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu

S ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí její účinnosti postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatní se přímý účinek dané směrnice. Daňový subjekt je tedy v době do nabytí účinnosti novely zákona o DPH oprávněn postupovat podle směrnice o DPH, avšak při takovém postupu musí plnit i veškeré související podmínky.

Pokud se daňový subjekt do doby účinnosti novely zákona o DPH rozhodne postupovat podle novely směrnice o DPH při odeslání nebo přepravě zboží v režimu skladu podle čl. 17a směrnice o DPH, pak jednou z podmínek je povinnost podání souhrnného hlášení a uvedení DIČ odběratele. Současně má daňový subjekt povinnost uvést veškeré změny uvedeného DIČ odběratele, pokud se jedná o změnu původního odběratele na nového odběratele nebo o vrácení zboží. Údaje týkající se přemístění zboží v režimu skladu se vykazují v souhrnném hlášení v samostatném listu.

Dokumentace pro IT odborníky (vývojáře a autory aplikací) týkající se nové struktury souboru Souhrnného hlášení VIES v režimu skladu je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy v sekci Daně – Daň z přidaného hodnoty – Informace, stanoviska a sdělení – Souhrnná hlášení na internetovém odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/souhrnna-hlaseni.

Aktualizovaný elektronický formulář Souhrnné hlášení VIES (obsahující nově samostatný list pro režim skladu) bude dostupný na daňovém portálu (https://www.daneelektronicky.cz/) nejpozději 20. 2. 2020.

Přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH lze také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.

Poznámka redakce:

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

 

 

Aktuálně