Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 23. 1. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech, vyhláškách, dále pokynech a informacích Finanční správy. Zároveň informujeme o nové legislativě Evropské unie.

1. Novela nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Dotčené předpisy: nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (č. 567/2006 Sb.)

Novela zvyšuje od roku 2020 minimální mzdu, jejíž výše je rozhodná nejenom v pracovně právní oblasti, ale též pro předpisy upravující zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a pro zákon o daních z příjmů.

Účinnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 347/2019)

 

2. Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb

Dotčené předpisy: vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb (č. 114/2002 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeba, která nepřímo ovlivňuje zdanění příjmů ze závislé činnosti, zavádí povinnou tvorbu tohoto fondu pro státní podniky a rozšiřuje okruh plnění, které lze z prostředků tohoto fondu hradit.

Účinnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 357/2019)

 

3. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Vyhláška pro rok 2020 zvyšuje sazbu náhrady za používání silničních motorových vozidel a sazby stravného a naopak snižuje průměrnou cenu pohonných hmot, která se použije při stanovení cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu pohonných hmot. Nově vyhláška upravuje též průměrnou cenu kilowatthodiny elektřiny pro účely stanovení cestovních náhrad u elektromobilů

Účinnost: od 1. ledna 2020

 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 358/2019)

 

4. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) a zákon o dani z hazardních her (č. 187/2016 Sb.)

Novela zákona o dani z nemovitých věcí přináší úpravu podmínek osvobození vybraných krajinných prvků od daně z pozemků. Novela zákona o daních z příjmů upravuje daňový režim výher z loterií a rezerv v pojišťovnictví. Novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů upravuje režim technických rezerv v pojišťovnictví. Novela zákona o spotřebních daních zvyšuje sazby daně z lihu, daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných tabákových výrobků a naopak omezuje zdanění piva. Novela zákona o dani z hazardních her zvyšuje daň z loterií.

Účinnost: od 1. ledna 2020

 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 364/2019)

 

5. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou (č. 124/1995 Sb.)

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou, která nahrazuje smlouvu publikovanou pod č. 124/1995 Sb. a podle které se bude postupovat od 1. 1. 2020.

Platnost: od 20. prosince 2019

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 1/2020)

 

6. Pátek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky upozorňuje na lhůtu pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020, na okruh povinných osob a na způsob podání daňového přiznání.  

Účinnost: N/A (publikováno 6. ledna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Pokyn GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Pokyn přináší jednotné kurzy cizích měn pro rok 2019, které jsou až na některé výjimky závazné pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a ani na základě svého uvážení neuplatňují směnné kurzy dle zákona o účetnictví. 

Účinnost: N/A (publikováno 10. ledna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Upozornění k tiskopisům 2020

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky pro poplatníky podávající přiznání k dani z příjmů fyzických osob za část zdaňovacího období 2020.

Účinnost: N/A (publikováno 13. ledna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Finanční správy České republiky informuje o rozšíření okruhu případů osvobozených od daně z nabytí nemovitých věcí na základě zákona č. 264/2019 Sb.  

Účinnost: N/A (publikováno 14. ledna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o důsledcích probíhajících revizí katastru nemovitostí na daňové povinnosti majitelů pozemků ve vztahu k dani z nemovitých věcí.   

Účinnost: N/A (publikováno 14. ledna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Pátek 31. ledna 2020 je posledním dnem pro podání a zaplacení daně silniční

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Finanční správa České republiky upozorňuje na lhůtu pro podání přiznání k dani silniční za rok 2019 a pro platbu této daně.  

Účinnost: N/A (publikováno 20. ledna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela prováděcího nařízení ke směrnici o elektronických postupech pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Dotčené předpisy: směrnice o obecné úpravě spotřebních daní (č. 2008/118/ES) a nařízení k provedení směrnice o elektronických postupech pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (č. 684/2009)

Novela nařízení upravujícího elektronické doklady a postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

Účinnost: od 13. února 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 333 pod č. 2019/2222)

 

2. Prováděcí nařízení, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Dotčené předpisy: nařízení o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní (č. 389/2012) a prováděcí nařízení, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (č. 2016/323)

Novela prováděcího nařízení stanovujícího rozsah a způsob výměny informací mezi členskými státy Evropské unie v oblasti spotřebních daní.

Účinnost: od 13. února 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 333 pod č. 2019/2223)

 

3. Nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 79/2012) a nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 904/2010)

Novelizace prováděcího nařízení k nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 11 pod č. 2020/21)

 

4. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení novelizuje mezinárodní účetní standard (IAS) č. 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování a mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) č. 7 Finanční nástroje: zveřejňování a č. 9 Finanční nástroje.

Platnost: od 5. února 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 12 pod č. 2020/34)

 

Směrnice

1. Novela směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES) a směrnice o obecné úpravě spotřebních daní (č. 2008/118/ES)

Novelizace směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice o obecné úpravě spotřebních daní týkající se plnění ozbrojeným silám členských států Evropské unie.

Implementace: do 30. června 2022

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 336 pod č. 2019/2235)

 

Aktuálně