Daňová přiznání 2019: postupy, odpovědi, řešení

Datum vydání: 12. 2. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

V období příprav na bezchybné podání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2019 vám přinášíme aktuální užitečné informace, abyste si mohli být svými postupy při tomto náročném procesu vždy jisti.

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 musí být podáno nejpozději v pondělí 1. 4. 2020, v prodloužené lhůtě pak nejpozději v pondělí 1. 7. 2020.

Zákonná úprava daňových přiznání

Důležité ustanovení o počítání času, které se týká lhůty pro podání přiznání:

Počítání času

(1) Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.

(2) Lhůta stanovená podle dní počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.

(3) Lhůta určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá od okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.

(4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou v kratších časových jednotkách, než jsou dny.

Dále stručně připomínáme, jak stanoví povinnost podání daňového přiznání zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“):

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období

(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.

(2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

(2) Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání podle odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1. Pokud v šestiměsíční lhůtě podle věty první tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.

Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení

(1) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek nebo předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v řádném daňovém tvrzení daň ve výši 0 Kč.

(2) Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek.

Odborné články

V našich odborných článcích tato klíčová ustanovení blíže rozebíráme.

Ing. Jiří Vychopeň ve svém příspěvku Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 rekapituluje legislativní novinky pro rok 2018, dále upozorňuje na zákonem stanovené povinnosti, na které je potřeba pamatovat při přípravě přiznání, a v závěru přináší praktický příklad sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018.

Problematikou Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 vás provede daňová poradkyně z PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o., Kateřina Kohoutová.

Přípravou daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 vás také provede Ing. Ivan Macháček – v příspěvku Připravujeme se na daňové přiznání za rok 2019 objasňuje některé otázky, jako například kdo je a kdo není povinen podat daňové přiznání a v jakých termínech, na co se zaměřit při zpracování daňového přiznání, na co by neměl zapomenout poplatník, který vede daňovou evidenci nebo uplatňuje paušální výdaje.

Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., se v článku Připravujeme rozvahu a výkaz zisku a ztráty zaměřuje na praktické sestavení účetních výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Nejprve naznačí převodový můstek mezi účetní osnovou a jednotlivými položkami výkazů a následně pak na praktickém příkladu provede reálnou demonstraci.

Kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání? Podrobně ve svém článku odpovídá Ing. Martin Děrgel.

Problematiku daně z příjmů u závislé činnosti – především pro zaměstnavatele coby plátce této daně – jsme zpracovali do témat:

V dalším příspěvku Ing. Zdeněk Morávek radí, jak na Opravné a dodatečné daňové přiznání – se zaměřením především na veřejně prospěšné poplatníky.

Procesu výzvy k podání dodatečného daňového přiznání se věnuje expertní příspěvek Mgr. Tomáše Rozehnala, Ph.D., Ustanovení § 143 odst. 3 daňového řádu aneb je vždy před zahájením daňové kontroly nezbytné vydat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání?

Rovněž v expertním článku autorek JUDr. Jany Jarešové, Ph.D. a Ing. Martiny Havránkové upozorňujeme i na krajní situaci, kdy je daňovému subjektu uložena Pokuta za opožděné tvrzení daně.

Odpovědi na vaše časté dotazy

S tématem daňových přiznání souvisí i řada vašich dotazůodborné poradně, z nichž vybíráme:

Judikatura

Odložení daňového přiznání

Potřebujete-li více času na zpracování daňového přiznání, přečtěte si příspěvek Ing. Martina Děrgela: Odklad termínu podání přiznání k daním z příjmů, nebo se podívejte na tyto odpovědi na konkrétní praktické dotazy související s odkladem:

Aktuálně