Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 24. 2. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů a informacích Finanční správy. Zároveň informujeme o nové legislativě Evropské unie.

1. Novela zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), zákon o evropské společnosti (č. 627/2004 Sb.), zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), zákon o auditorech (č. 93/2009 Sb.), zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (č. 125/2008 Sb.) a občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)

Rozsáhlá novela zákona o korporacích se komplexně dotýká celé šíře úpravy tohoto zákona.

Novela zákon o účetnictví z tohoto předpisu odstraňuje úpravu omezení možnosti vyplácet podíly na zisku účetními jednotkami, které v aktivech rozvahy vykazují náklady na vývoj.

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev přináší změny v úpravě dorovnání společníků při přeměně a ustanovení upravujících účast zaměstnanců v orgánech obchodní korporace.

Novela zákona o auditorech reaguje na novelizaci zákona o evropské společnosti.

Novela občanského zákoníku přináší úpravu uchovávání záznamů z jednání orgánů právnických osob.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 33/2020)

 

2. Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o možnostech plátců DPH ohledně dosud neimplementovaných změn předpisů EU upravujících tuto daň.   

Účinnost: N/A (publikováno 22. ledna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

3. Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o zachování aplikace dosavadních daňových předpisů a postupů vůči Velké Británii i po jejím vystoupení z Evropské unie, a to až do 31. prosince 2020.         

Účinnost: N/A (publikováno 31. ledna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

4. Změna v zasílání rozhodnutí o žádostech o vrácení DPH z EU dle Směrnice 2008/9, resp. § 82 zákona o DPH ze státu Bulharsko

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o změně procesu předávání rozhodnutí ve věci žádostí o vrácení DPH z EU provedené bulharskou finanční správou s platností od 24. ledna 2020.      

Účinnost: N/A (publikováno 7. února 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

5. Informace o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock)

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky pro plátce, kteří se rozhodnou postupovat u odeslání nebo přepravy zboží v režimu skladu (call off stock) podle čl. 17a směrnice o DPH ještě před přijetím a účinností novely zákona o dani z přidané hodnoty, která tuto úpravu opožděně implementuje do českého zákona.

Účinnost: N/A (publikováno 7. února 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

6. Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky k uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle úpravy účinné od 1. dubna 2019.

Účinnost: N/A (publikováno 12. února 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Informace o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6)

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o projednávané implementaci směrnice 2018/822/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC6), jejímž předmětem je zavedení oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání, jejichž dopadem je mimo jiné získání daňové výhody, vyhýbání se oznamovací povinnosti podle FATCA, GATCA a zastírání skutečného vlastníka plynoucí z takovéhoto uspořádání.

Účinnost: N/A (publikováno 14. února 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Termín pro přiznání daně z příjmů za rok 2019 se blíží

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky upozorňuje na lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019.  

Účinnost: N/A (publikováno 17. února 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Prováděcí nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží

Dotčené předpisy: nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 904/2010) a prováděcí nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani (č. 815/2012)

Nové prováděcí nařízení k nařízení č. 904/2010 nahrazující stávající prováděcí nařízení č. 815/2012.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 40 pod č. 2020/194) 

Aktuálně