Koronavirus, daně a podnikání: Přehled aktuálních informací

Datum vydání: 1. 4. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Připravili jsme pro vás přehled důležitých termínů a informací souvisejících s koronavirem. Věříme, že vám budou nápomocny při řešení vašich pracovních otázek.

Tip redakce: Protože zprávy neustále přibývají, nejlépe si informace na stránce vyhledáte pomocí klávesové zkratky Ctrl+F.

Termínový kalendář aktualizovaný dle opatření k nouzovému stavu

1. 4. 2020:

„Mimořádné opatření“ = Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (Finanční zpravodaj č. 4/2020).

Lhůta pro podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů je zachována (1. 4. 2020), při podání do 1. 7. 2020 je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání a úroky z prodlení ze zaplacené částky, pokud úhrada proběhne do 1. 7. 2020.

 

  Sociální pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za březen 2020 je prominut zákonem o úpravách v oblasti pojistného (zákon č. 136/2020 Sb.)
  31.03.2020  
  Daň z příjmů  
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám a nevyužije-li mimořádného opatření pro podání do 1. 7. 2020
 • uplatnění plné moci k zastupování pro daňového poradce u věcně a místně příslušného správce daně (prodloužený termín daňového přiznání za rok 2019)
 • provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zaměstnance za rok 2019 s následným vrácením přeplatku z ročního zúčtování zaměstnanci (přeplatek se vrací nejpozději při zúčtování březnové mzdy, tedy v průběhu dubna)
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019, tj. daně z příjmů odváděné formou srážek, nevyužije-li mimořádného opatření pro podání do 1. 7. 2020
 • oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání, i zde platí mimořádné opatření k podání daňového přiznání do 1. 7. 2020)
  01.04.2020  
  Zdravotní pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ za březen 2020 (nejzazší termín) ve výši minimální zálohy je prominut novelou zákona  o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 134/2020 Sb.)
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, není-li OSVČ povinna podávat daňové přiznání
  08.04.2020  
  Daň silniční  
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
  Rozhodnutím č. MF-8592/2020/39-2 (Finanční zpravodaj č. 6/2020) je prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. a 15. 7. 2020 za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.
  15.04.2020  
  Evidence tržeb  
 • oznámení o evidovaných tržbách – zrušeno do dne ukončení nouzového stavu zákonem č. 137/2020 Sb.
20.04.2020
  Sociální pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za duben 2020 je prominut zákonem o úpravě pojistného (zákon č. 136/2020 Sb.)
 • doložení skutečnosti, že daňové přiznání OSVČ za rok 2019 zpracovává daňový poradce
  30.04.2020  
  Zdravotní pojištění  
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradc a pokud OSVČ nevyužije novelu zákona pro podání do 3. 8. 2020 (zákon č. 134/2020 Sb.)
  04.05.2020  
  Sociální pojištění  
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce nebo pokud OSVČ nevyužije mimořádného opatření pro podání přehledu do 3. 8. 2020
  04.05.2020  
  Zdravotní pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ za duben 2020 (nejzazší termín) ve výši minimální zálohy je prominut novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 134/2020 Sb.)
  11.05.2020  
  Zdravotní pojištění  
 • nejzazší termín doplatku pojistného OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce (nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu), pokud není využita novela zákona pro placení doplatku do 11. 7. 2020 (zákon č. 134/2020 Sb.)
  11.05.2020  
  Sociální pojištění  
 • nejzazší termín doplatku pojistného OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce (nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu), pokud není využito mimořádné opatření pro zaplacení doplatku do 3. 8. 2020
  12.05.2020  
  Sociální pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za květen 2020 je prominut (zákon č. 136/2020 Sb.)
  01.06.2020  

 

Nejnovější odborné příspěvky a odpovědi na dotazy

 • 1. 4. 2020: Přehled možných úlev v souvislosti s koronavirem (Ing. Tomáš Hajdušek)
  Podrobné informace a odkazy k těmto tématům: Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách; Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně; Posečkání se zaplacením zálohy; Liberační balíček I a II; Odložení záloh a prominutí části pojistného na SP a ZP; Rozšíření OČR pro zaměstnance; OČR pro OSVČ – program MPO; Program ANTIVIRUS; Poskytnutí záruky na komerční úvěry COVID II; Náhrada škody
 • 31. 3. 2020: Koronavirus a zdravotní pojištění – Přehledy OSVČ za rok 2019 a zálohy v roce 2020 (Ing. Antonín Daněk)
  Ve Sbírce zákonů byla v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli hrozbě nemoci Covid-19 pod číslem 134/2020 Sb. publikována novela zákona č. 592/1992 Sb., která nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů 27. 3. 2020. V novém ustanovení § 28c jsou řešeny dvě oblasti, které se bezprostředně dotýkají povinností a postupů OSVČ ve zdravotním pojištění, a to jak v průběhu roku 2020, tak i v roce 2021.
 • 23. 3. 2020: Způsob podání daňového přiznání v nouzovém stavu kvůli koronaviru (Ing. Ivana Pilařová)
  V současné době jsou finanční úřady „zavřené“ (funguje pouze podatelna, a to v omezených časech) a vláda apeluje na bezkontaktní způsob komunikace včetně podávání daňových přiznání. Lze tedy daňové přiznání poslat jako přílohu e-mailové zprávy? Čtěte podrobnou odpověď! >>>
 • 23. 3. 2020: Náhrada škody v souvislosti s opatřeními státu proti koronaviru (Mgr. Marek Martinka)
  Koronavirus neohrožuje pouze lidské zdraví, ale také příjmy fyzických a právnických osob, které v důsledku jednotlivých opatření vlády klesají. Tyto osoby mají ovšem možnost žádat o náhradu škody dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.
  Krizový zákon se náhradě škody konkrétně věnuje v § 36. Toto ustanovení hovoří o tom, že stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními (a cvičeními) prováděnými podle krizového zákona. Odpovědnosti za škodu se může stát zprostit pouze v případě, že se prokáže, že poškozený si škodu způsobil sám. Jinými slovy, každý, kdo by rád žádal o náhradu škody, musí projít tříbodovým testem. Podrobnosti v našem článku >>>

Předpisy ve Sbírce zákonů

 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  Prodloužení výplaty ošetřovného po dobu trvání mimořádných opatření, rozšíření okruhu rodičů s možným nárokem zvýšením věkové hranice dětí, upřesnění podmínek pro poskytování ošetřovného při péči o rizikové skupiny dětí, mimořádný příspěvek při péči o dítě i osobám samostatně výdělečně činným.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Úleva plátcům pojistného (zejména OSVČ) v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového stavu.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  Prominutí plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ v období mezi březnem a srpnem 2020.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
  Omezení administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu.

Informace vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu

 • 24. 3. 2020: Vyhlášení nouzového stavu
  Podrobné informace vlády ČR ohledně všech opatření v rámci vyhlášení nouzového stavu. Odkazy na příslušná usnesení vlády ČR.

Informace Finanční správy a Ministerstva financí

 • (Aktualizováno průběžně) Koronavirus (COVID-19)
  Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.
 • (Aktualizováno průběžně) Speciální stránka Finanční správy: Nouzový stav (COVID-19)
  V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s nebezpečím ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru informuje Finanční správa veřejnost o jednotlivých opatřeních a jejich dopadech.
 • 31. 3. 2020: MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
  Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.
 • 31. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 6/2020
  Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Týká se DPH u vybraného zboží dodaného bezúplatně na pomoc v boji s koronavirem; a dále daně silniční.
 • 24. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 5/2020
  Nouzového stavu se týká bod 6. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.
 • 17. 3. 2020: Informační linky Finanční správy
  Veřejnost se může informovat na záležitosti týkající se podávání daňových přiznání a další informace související např. s liberačním balíčkem MF a omezeními úředních hodin na finančních úřadech.
 • 16. 3. 2020: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
  Daňoví poplatníci mohou odložit některé platby prostřednictvím žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.
 • 16. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 4/2020 s tzv. liberačním balíčkem (obsahujícím výše uvedené rozhodnutí a pokyn) ke stažení zde >>>
 • 16. 3. 2020: Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
  Pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč v souvislosti s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci České republiky přijatými k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

 • (Aktualizováno průběžně) Opatření související s šířením nového typu koronaviru COVID-19
  Odpovědi na otázky jako např. Co znamená pozastavení EET? Je možné odložit podání žádosti o autentizační údaje? Je možné odložit podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu? Co znamená odložení startu závěrečné fáze EET? Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout autentizační údaje osobně na FÚ? Mohu požádat o autentizační údaje elektronicky? Mohu podat žádost o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu poštou nebo elektronicky? Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout bloky účtenek osobně na FÚ?

Informace Hospodářské komory a Českomoravské záruční a rozvojové banky

Informace MPSV a České správy sociálního zabezpečení

 • 25. 3. 2020: Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění
  Podrobnější informace k nově schválenému zákonu, který živnostníkům odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti od března do srpna. OSVČ bude také umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude jim prominuto penále, které by jinak museli platit za opožděnou platbu.
 • 15. 3. 2020: Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
  Pokud OSVČ v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení - ČSSZ sděluje bližší informace.

Informace Všeobecné zdravotní pojišťovny

 • (Aktualizováno průběžně) Informace ke koronaviru
  VZP poskytuje potřebné informace týkající se opatření v souvislosti s výskytem koronaviru a onemocnění COVID-19 na našem území.
 • 18. 3. 2020: Aktuální termíny pro podání přehledu OSVČ
  V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, prodlužuje VZP  podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020.

Informace Svazu účetních

Informace Komory auditorů

Informace České advokátní komory

 • 25. 3. 2020: Dočasné zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli při pandemii
  Článek představuje legislativní situaci, kdy se uplatní jedna z možností změny místa výkonu práce: jde o dočasné přidělení zaměstnance k práci k jinému zaměstnavateli. Někdy se také hovoří o tzv. pronájmu zaměstnanců. Zaměstnavatelé tímto postupem mohou řešit řadu otázek (problémů), které se objevují v jejich činnosti. Spočívají například v organizačně technických oblastech, v nedostatečném počtu zaměstnanců, v dodávkách výrobků a služeb jiným firmám apod.
 • 23. 3. 2020: Koronavirus a práce z domova podrobněji
  Článek se věnuje obecně problematice home office a také reaguje na některé skryté problémy, které nemusí být některým zaměstnavatelům a zaměstnancům na první pohled zjevné.

Mimořádná nabídka Wolters Kluwer ČR

Všechny právní informace ke koronaviru přehledně, na jednom místě a ZDARMA – v ASPI online!

 • K dispozici dáváme všechna usnesení a nařízení vlády, opatření ministerstev, vyhlášky, výměry a pokyny.
 • Přečtěte si články odborníků – nejnověji zařazujeme téma kompenzací osob dotčených krizovými opatřeními, dopady liberačního daňového balíčku, pracovněprávní souvislosti s koronavirem.
 • Vše denně aktualizováno.

Volně dostupné všem i bez registrace na www.noveaspi.cz

 

Zpracovala redakce portálu DAUČ. Foto © shutterstock.comAktuálně