Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 24. 3. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů a informacích Finanční správy - především upozorňujeme na informace související s koronavirem. Zároveň informujeme i o nové legislativě Evropské unie.

1. Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Zákon, resp. příloha k němu přináší ujednání mezi Českou republikou a Tchaj-wanem o zamezení dvojímu zdanění příjmů, podle kterého se bude postupovat od 1. ledna 2021.

Účinnost: od 12. března 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 45/2020)

 

2. Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství uvádí možné způsoby potvrzování dokladů o prodeji zboží za účelem vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu jimi nakoupeného zboží z Evropské unie, po jejichž předložení je plátce povinen vrátit daň zahraniční fyzické osobě ve smyslu ustanovení § 84 zákona o dani z přidané hodnoty.

Účinnost: N/A (publikováno 25. února 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

3. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Generálního finančního ředitelství přináší přehled změn v oblasti sazeb DPH, resp. jejich změn zavedených zákonem č. 256/2019 Sb., a to s cílem sjednocení přístupu k vymezení okruhu služeb a zboží podléhajících od 1. 5. 2020 druhé snížené sazbě daně.

Účinnost: N/A (publikováno 11. března 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

4. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně za pozdní podání vybraných daňových tvrzení a opožděnou platbu daně z důvodu opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a o prominutí poplatku za žádost o prominutí příslušenství daně ze stejných důvodů.

Účinnost: N/A (publikováno 16. března 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 4/2020)

 

5. Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Pokyn k postupu finančních orgánů při promíjení příslušenství daně z důvodů uvedených v rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Účinnost: od 16. března 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 4/2020)

 

6. Shrnutí mimořádných opatření v rámci Finanční správy

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky v návaznosti na mimořádnou situaci vyvolanou šířením nákazy COVID-19 informuje o přijatých opatřeních v rámci finanční správy a o doporučených formách komunikace se správci daně po dobu mimořádných opatření.

Účinnost: N/A (publikováno 19. března 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Otevírací doby pokladen finančních úřadů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Seznam pracovišť, na kterých budou i po dobu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 otevřené pokladny pro hotovostní platby, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin.

Účinnost: N/A (publikováno 20. března 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

  

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela nařízení o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

Dotčené předpisy: nařízení o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní (č. 389/2012)

Novela nařízení o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní upravující elektronické registry provozované členskými státy.

Platnost: od 18. března 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 58 pod č. 2020/261)

 

2. Novela nařízení č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH

Dotčené předpisy: nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 904/2010)

Novela zavádí centrální elektronický systém platebních informací, který má fungovat v rámci Eurofiscu.

Účinnost: od 1. ledna 2024

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 62 pod č. 2020/283)

 

Směrnice

1. Směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)

Dotčené předpisy: směrnice o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (č. 2008/118/ES), směrnice, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES (č. 2010/12/EU), směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte (č. 2013/61/EU) a směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie (č. 2019/2235)

Recast směrnice o spotřebních daních, kterým se nahrazují směrnice č. 2008/118/ES, č. 2010/12/EU, č. 2013/61/EU a č. 2019/2235.

Implementace:

do 31. prosince 2021
do 13. února 2023 (vybrané články)
do 31. prosince 20203 (některá ustanovení o přijímání zboží podléhajícího spotřební dani)
do 13. února 2024 (forma vyrozumění dle čl. 21 odst. 5 směrnice)

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 58 pod č. 2020/262)

 

Aktuálně