Informace Generálního finančního ředitelství k promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

Datum vydání: 24. 3. 2020 Autor: Finanční správa

Následující informace jsou vztaženy převážně k žádosti o prominutí výše uvedených úroků. Nicméně obecný postup při podání žádosti se týká např. i žádosti o prominutí penále, pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením.

V rámci individuální žádosti můžete požádat pouze o prominutí příslušenství daně (typicky úroků), nikoli daně samotné [prominout daň samotnou může pouze ministr financí dle § 260 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)].

Právní úprava: § 259, § 259b a § 259c daňového řádu.

V souvislosti s momentálními mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru jsou následující informace vztaženy převážně k žádosti o prominutí výše uvedených úroků. Nicméně obecný postup při podání žádosti se týká např. i žádosti o prominutí penále, pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením.
Aby Vám mohl finanční úřad prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, je nutné splnit následující
podmínky:

ÚHRADA DANĚ
Daň, o prominutí jejíhož příslušenství žádáte, musí být uhrazena.
Například: pokud jste do termínu splatnosti neuhradil/a částku daně z příjmů fyzických osob a vznikl Vám ve vztahu k tomuto nedoplatku úrok z prodlení, musíte nejprve uhradit samotnou částku daně z příjmů, než Vám bude moci finanční úřad prominout související úrok z prodlení.


ŽÁDOST
Podat žádost o prominutí příslušnému finančnímu úřadu (ideálně elektronicky).
Žádost o posečkání nemá stanoven povinný formulář. Níže jsme pro Vás připravili VZOR ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ, který můžete použít.


SPRÁVNÍ POPLATEK
Pokud žádost finančnímu úřadu podáte do 31. 7. 2020, je na základě rozhodnutí ministryně financí správní poplatek za podání žádosti prominut a tedy jej nehradíte.
Rozhodnutí o prominutí poplatku bylo publikováno ve Finančním zpravodaji číslo 4/2020, dostupném na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851 
Běžně je třeba za žádost o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.


DŮVODY
V žádosti musíte tvrdit a doložit ospravedlnitelný důvod prodlení, tj. proč nebylo možné uhradit daň včas.
Pokud byly Vaše obtíže při úhradě daně (tj. ospravedlnitelný důvod prodlení) způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, můžete je finančnímu úřadu dokládat všemi relevantními doklady, kterými prokážete vliv karanténního opatření, nemoci, nutné péče o člena domácnosti (týkající se Vás osobně, Vašeho zplnomocněného zástupce nebo klíčových osob pro Vaši činnost), může se jednat o seznam stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí a související korespondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

Svou žádost pečlivě odůvodněte a přiložte veškeré důkazy, které podporují Vaše tvrzení.

Další informace k prominutí naleznete:

  • obecně v pokynu č. GFŘ-D-21 a
  • v navazujícím pokynu č. GFŘ-D-44 - informace k prominutí souvisejícím s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci České republiky přijatými k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Pro komplexní informace stran úlev souvisejících s daněmi doporučujeme navštívit webové stránky Ministerstva financí.
Pozornost věnujte zejména čl. IV. Rozhodnutí Ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 4/2020, kde dochází k všeobecnému prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky na daních z příjmů, pokud dojde k úhradě daně nejpozději do 1. 7. 2020 (kromě úroků, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem).

Vzor žádosti o prominutí >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

Aktuálně