Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání úhrady daně

Datum vydání: 24. 3. 2020 Autor: Finanční správa

Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

Pokud z vážných důvodů potřebujete odložit platbu daně, je třeba o to finanční úřad požádat žádostí o posečkání úhrady daně, nebo o její rozložení na splátky.

Právní úprava: § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Aby Vám finanční úřad mohl úhradu daně odložit, musíte splnit následující podmínky:

ŽÁDOST
Podat žádost o posečkání Vám příslušnému finančnímu úřadu (ideálně elektronicky). Žádost o posečkání nemá stanoven povinný formulář. Níže jsme pro Vás připravili VZOR ŽÁDOSTI O POSEČKÁNÍ, který můžete použít.

SPRÁVNÍ POPLATEK
Pokud žádost finančnímu úřadu podáte do 31. 7. 2020, je na základě rozhodnutí ministryně financí správní poplatek za podání žádosti prominut a tedy jej nehradíte. Rozhodnutí o prominutí poplatku bylo publikováno ve Finančním zpravodaji číslo 4/2020, dostupném
na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-4-2020-37851
Běžně je třeba za žádost o posečkání uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč.

DŮVODY
V žádosti musíte tvrdit a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které Vám může finanční úřad posečkání povolit (§ 156 odst. 1 daňového řádu):

  • neprodlená úhrada by pro Vás znamenala vážnou újmu,
  • byla by ohrožena výživa Vaše nebo osob na Vás odkázaných,
  • neprodlená úhrada by vedla k zániku Vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň najednou,
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Pokud byly Vaše obtíže při úhradě daně způsobeny mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, můžete je finančnímu úřadu dokládat všemi relevantními doklady, kterými prokážete vliv karanténního opatření, nemoci, nutné péče o člena domácnosti (týkající se Vás osobně, Vašeho zplnomocněného zástupce nebo klíčových osob pro Vaši činnost), může se jednat o seznam stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí a související korespondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

Svou žádost pečlivě odůvodněte a přiložte veškeré důkazy, které podporují Vaše tvrzení. Do žádosti nezapomeňte napsat, v jak vysokých splátkách a jakých lhůtách můžete nedoplatek uhradit.

Další informace k posečkání naleznete v Informačním letáku k posečkání.

Pro komplexní informace stran úlev souvisejících s daněmi doporučujeme navštívit webové stránky Ministerstva financí.

Vzor žádosti o posečkání >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

 

Aktuálně