Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 22. 4. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů a informacích Finanční správy - především se jedná o informace související s řešením koronavirové krize.

1. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Zákon upravuje pravidla poskytování ošetřovného z prostředků nemocenského pojištění po dobu uzavření vzdělávacích zařízení v souvislosti s koronavirovou epidemií 2020.

Účinnost: od 27. března 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 133/2020)

 

2. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.)

Novela přináší prodloužení lhůty pro podání přehledů osob samostatně výdělečně činných za rok 2019, úpravu zálohové povinnosti těchto osob pro období březen až srpen 2020 a úpravu sankčního systému pro období od 1. března do 21. září 2020.

Účinnost: od 27. března 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 134/2020)

 

3. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.) a zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Zákon přináší úpravu v zálohových povinnostech osob samostatně výdělečně činných u pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro období březen až srpen 2020.

Účinnost: od 27. března 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 136/2020)

 

4. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Dotčené předpisy: zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Zákon přináší pozastavení elektronické evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ze dne 12. března 2020.

Účinnost: od 27. března 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 137/2020)

 

5. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Zákon upravuje podmínky poskytnutí kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné a současně osvobozuje od daně z příjmů ošetřovné vyplacené osobám samostatně výdělečně činných z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Účinnost: od 15. dubna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 159/2020)

 

6. Novela občanského zákoníku a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.)

Novela občanského zákoníku přináší úpravu spoluvlastnictví vzniklého na základě právní skutečnosti nezávislé na vůli spoluvlastníků, úpravu bytového spoluvlastnictví a úpravy týkající se nájmu bytů a domů.

Novela zákona o obchodních korporacích přináší změny v úpravě družstev.

Účinnost: od 1. července 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 163/2020)

 

7. Novela trestního řádu a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)

Novela se týká poskytování zdravotních služeb dětem, které má matka u sebe ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.

Účinnost: od 1. října 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 165/2020)

 

8. Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Dotčené předpisy: občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.)

Zákon přináší možnost požádat o mimořádný odklad splátek úvěrů, půjček, finančního leasingu a některých dalších finančních instrumentů v souvislosti s koronavirovou epidemií 2020.

Účinnost: od 17. dubna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 177/2020)

 

9. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně za pozdní podání vybraných daňových tvrzení a opožděnou platbu daně z důvodu opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a o prominutí zálohy na daň z příjmů splatné k 15. 6. 2020 ze stejných důvodů.    

Účinnost: od 24. března 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020)

 

10. Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně reaguje na případy pozdního vydání výjimky z příslušnosti do českého systému sociálního zabezpečení pro osoby spadající do systému sociálního zabezpečení jiného členského státu Evropské unie pobírající příjmy ze závislé činnosti zdaňované na území České republiky.      

Účinnost: od 24. března 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020)

 

11. Osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o podání žádosti Evropské komisi o povolení osvobození od daně z přidané hodnoty a od cla u zboží ve prospěch osob zasažených pandemií způsobené SARS-CoV-2 a o podmínkách požadovaného osvobození.        

Účinnost: N/A (publikováno 26. března 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Upozornění ohledně účinnosti sazbové novely zákona o DPH od 1. 5. 2020

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.

Generální finanční ředitelství informuje o tom, že přes pozastavení EET nabývá zákon č. 256/2019 Sb. upravující sazby DPH účinnosti k 1. 5. 2020.       

Účinnost: N/A (publikováno 27. března 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

13. Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Otázky a odpovědi věnované opatřením Ministerstva financí v souvislosti s koronavirovou epidemií.      

Účinnost: N/A (publikováno 29. března 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

14. Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty u bezúplatného dodání některých zdravotnických pomůcek a materiálu a o prominutí příslušenství daně při pozdní úhradě zálohy na daň silniční za druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 z důvodu opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.       

Účinnost: od 31. března 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2020)

 

15. Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Přehled podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobenou SARS-CoV-2.        

Účinnost: N/A (publikováno 7. dubna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

16. Podání žádosti o kompenzační bonus OSVČ je jednoduché a rychlé

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Informace o přijetí zákona o kompenzačním bonusu a formách podání žádosti o něj.

Účinnost: N/A (publikováno 9. dubna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

17. První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech do schránek poplatníků

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o rozesílání složenek pro platbu daně z nemovitých věcí na rok 2020, o způsobu platby a o možnostech odkladu platby této daně v roce 2020 v souvislosti s koronavirovou epidemií.  

Účinnost: N/A (publikováno 15. dubna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

18. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 1/2020 Sb.m.s.)

Informace o uzavření nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Korejskou republikou, o zahájení aplikace ustanovení této smlouvy a o některých praktických otázkách její aplikace.    

Účinnost: N/A (publikováno 15. dubna 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 7/2020)

 

19. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty u bezúplatného dodání zboží a služeb vybraným příjemcům z důvodu opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a o dočasném prominutí správního poplatku za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Účinnost: od 15. dubna 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 7/2020)

 

20. Finanční správa upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Doporučení postupu příjemcům kompenzačního bonusu, proti kterým je veden výkon rozhodnutí či jsou v exekuci.

Účinnost: N/A (publikováno 21. dubna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

Aktuálně