Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 21. 5. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, pokynech a informacích Finanční správy, ale i o novém nařízení EU.

1. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Dotčené předpisy: zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a soudní řád správní (č. 150/2002 Sb.)

Zákon v souvislosti s koronavirovou epidemií 2020 mimo jiné prodlužuje lhůtu pro schválení účetní závěrky obchodních korporací, umožňuje žádat o prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví či upravuje způsob jednání orgánů obchodních korporací.

Účinnost: od 24. dubna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 191/2020)

 

2. Novela zákona o spotřebních daních v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)

Novela přináší provozovatelům daňového skladu možnost vrácení piva z režimu volného daňového oběhu zpět do režimu podmíněného osvobození od daně, pokud k němu dochází za účelem jeho likvidace nebo přepracování, a v důsledku toho umožňuje též vrácení spotřební daně odvedené z takového piva.

Účinnost: od 7. května 2020 do 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 229/2020)

 

3. Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Dotčené předpisy: zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (č. 133/2020 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.) a zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Novela prodlužuje změnu pravidel poskytování ošetřovného z prostředků nemocenského pojištění po dobu uzavření vzdělávacích zařízení v souvislosti s koronavirovou epidemií 2020, a to až do 30. června 2020.

Účinnost: od 6. května 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 230/2020)

 

4. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.)

Novela přináší postupné zvýšení vyměřovacího základu tzv. státních pojištěnců pro veřejné zdravotní pojištění.

Účinnost:
od 1. června 2020 (první zvýšení vyměřovacího základu)
od 1. ledna 2021 (druhé zvýšení vyměřovacího základu)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 231/2020)

 

5. Novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 159/2020 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Zákon upravuje podmínky poskytnutí kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné pro období po 30. dubnu 2020.

Účinnost: od 8. května 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 234/2020)

 

6. Pokyn č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Nový pokyn k uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj nahrazující stávající pokyn č. D-288.

Účinnost: od 5. května 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 8/2020)

 

7. Sdělení k Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace k důvodům vydání Pokynu č. MF-17.

Účinnost: N/A (publikováno 5. května 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 8/2020)

 

8. Informace k úhradě povinných testů na COVID-19

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace uvádí, za jakých podmínek jsou náklady vynaložené na úhradu testů na COVID-19 daňově účinné.       

Účinnost: N/A (publikováno 14. května 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. XSD User Guide DAC6 v3.02

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Uživatelská příručka uvádí povinná pole a strukturu podání Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání pro oznamovatele, kteří pro tvorbu podání tohoto oznámení využijí jiné aplikace než elektronický formulář zveřejněný na daňovém portálu Finanční správy České republiky.

Účinnost: N/A (publikováno 19. května 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Provoz na finančních úřadech po skončení nouzového stavu

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o termínech postupného obnovování běžného provozu finančních úřadů v návaznosti na skončení nouzového stavu.

Účinnost: N/A (publikováno 20. května 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení novelizuje mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) č. 3 Podnikové kombinace.

Platnost: od 12. dubna 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 127 pod č. 2020/551)

 

Aktuálně