Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 22. 6. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, informacích Finanční správy, ale i o novém nařízení EU.

1. Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

Dotčené předpisy: zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (č. 133/2020 Sb.)

Zákon v souvislosti s koronavirovou epidemií 2020 snižuje penále za pozdní platbu zaměstnavatelské části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce květen a červenec 2020.

Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o nemocenském pojištění upravuje způsob plnění administrativních povinností zaměstnavatelů vůči orgánům sociálního zabezpečení.

Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 rozšiřuje definici péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, jejíž naplnění je důvodem pro poskytnutí ošetřovného dle tohoto zákona.

Účinnost:
od 27. května 2020
od 1. června 2020 (novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a část novely zákona o nemocenském pojištění)
od 1. září 2020 (novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a část novely zákona o nemocenském pojištění)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 255/2020)

 

2. Novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 159/2020 Sb.)

Novela upravuje podmínky tzv. kompenzačního bonusu a rozšiřuje možnost jeho poskytnutí např. i společníkům společností s ručením omezeným.

Účinnost: od 3. června 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 262/2020)

 

3. Novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Dotčené předpisy: zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (č. 137/2020 Sb.)

Novela upravuje lhůtu pozastavení elektronické evidence tržeb, ke kterému došlo v souvislosti s koronavirovou epidemií.

Účinnost: od 3. června 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 263/2020)

 

4. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.)

Nová smlouva o sociálním zabezpečení se Sýrií, která pokrývá oblast důchodů a pracovních vztahů, pokud jde o úpravu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Platnost: od 1. června 2020

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 20/2020)

 

5. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.)

Prováděcí ujednání k nové smlouvě o sociálním zabezpečení se Sýrií, která pokrývá oblast důchodů a pracovních vztahů, pokud jde o úpravu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Platnost: od 1. června 2020

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 21/2020)

 

6. Sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Sdělení informuje o daňovém režimu peněžní náhrady za nařízený povinný výkon pracovní činnosti uložený podle krizového zákona některým studentům v době nouzového stavu.       

Účinnost: N/A (publikováno 27. května 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodů mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Rozhodnutí ministryně financí prodlužuje a rozšiřuje prominutí některých daní, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru.

Účinnost: N/A (publikováno 10. června 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020)

 

8. Sdělení v souvislosti s vládním návrhem zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace k vzájemnému vztahu projednávaného prominutí zaměstnavatelské části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a základu daně ze závislé činnosti.          

Účinnost: N/A (publikováno 17. června 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Aktuální informace k výměně informací dle DAC6

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Informace k připravovanému odložení účinnosti oznamování přeshraničních uspořádání dle DAC6.    

Účinnost: N/A (publikováno 17. června 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Informace o vydání rozhodnutí ministryně financí o prodloužení a rozšíření některých prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 9/2020.       

Účinnost: N/A (publikováno 17. června 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Nařízení o dočasných opatřeních týkajících se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) 

Dotčené předpisy: nařízení o statutu evropské společnosti (SE) (č. 2157/2001) a nařízení o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) (č. 1435/2003)

Nařízení pro rok 2020 prodlužuje lhůty pro schválení účetní závěrky evropských společností a evropských družstevních společností.

Platnost: od 28. května 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 165 pod č. 2020/699) 

Aktuálně