Zamyšlení nad programem „Covid – Nájemné“

Datum vydání: 25. 6. 2020 Autor: Soukop, Jiří

Dne 19. 6. 2020 byla zveřejněna výzva Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) s tím, že zájemci o tuto pomoc budou moci žádosti podávat elektronicky přes informační systém na stránkách MPO od 26. 6. 2020.

Poznámka: Výzva k programu COVID – Nájemné na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-najemne--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26--cervna-2020--255316/ [cit. 23.06.2020].

Cílem tohoto článku není podrobně popsat podmínky pro poskytnutí podpory, což lze podrobně vyčíst ze zveřejněných podmínek, ale spíše daný program podrobit analýze, zda je dostatečně jednoduchý, dostupný a férově cílený na jednotlivé subjekty, které byly omezeny ve svém podnikání, a zda by nestálo za to jeho podmínky v souladu s čl. 8.6 zveřejněné výzvy ještě změnit.

Jakákoliv částka, jež bude postiženým podnikatelům poskytnuta k pokrytí ztrát, které jim v posledním období vznikly, se nepochybně počítá. Jeden ze zbytečně vynaložených nákladů přestavuje i nájemné, které někteří podnikatelé i za dobu omezení museli majiteli (pronajímateli své provozovny) zaplatit. Tento program cílí na podporu s úhradou nájemného za období duben až červen 2020 (dále jen „rozhodné období“).

Ke stávajícímu programu se sluší zdůraznit, že lhůta pro podání žádostí končí 30. 9. 2020, proto by zájemci o tuto dotaci s ohledem na nutnost kompletace podkladů měli neprodleně zahájit přípravu na její podání. Pokud to ovšem bude vůbec možné. Program totiž podmiňuje poskytnutí dotace úhradou 50 % nájemného ze strany žadatele za rozhodné období. To by řekněme ještě nebyla nepřekročitelná bariéra. Podmínka, která však již dle mého názoru do programu nepatří (byť je to myšleno možná dobře), je podmínění podpory poskytnutím slevy pronajímatelem ve výši 30 %. Co má dělat poctivý podnikatel, který měl rezervu, provozovnu měl jako jiný subjekt zavřenu, uhradil nájemné v plné výši za celé rozhodné období, tudíž se nedohodl s pronajímatelem na slevě nájemného? Anebo nájemné v plné výši neuhradil, ale na slevě se mu s pronajímatelem (ani ex post) dohodnout nepodařilo. V obou případech ho vzniklá situace nepochybně značně finančně vyčerpala. Navíc se může jednat o malého podnikatele s jednou provozovnou, který nepotřebuje údaje pro administrování státních podpor na MPO. Čl. 8.9 výzvy nakonec podmínky uzavírá tak, že na poskytnutí podpory není právní nárok.

Jak má tedy podnikatel v uvedeném modelovém postavení postupovat, pokud nechce se státem vést zdlouhavé jednání a případně nejistý soudní spor o nájemném ve formě skutečné škody? Nebo má tedy podstoupit složitou administraci žádosti o podporu, ale zejména jít za pronajímatelem žádat o podpis čestného prohlášení o poskytnutí slevy, ač by k této fakticky nedošlo? Pak se ovšem v rámci kontroly vystavuje nebezpečí odnětí dotace, a snad i případnému podezření z dotačního podvodu. Navíc, pokud podá žádost o podporu, pak podepíše v rámci čestného prohlášení i vzdání se dalších kompenzací v souvislosti s nájemným za období březen až červen 2020.

Pro přehlednost shrňme podmínky vyhlášeného programu:

  1. poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného,
  2. uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu,
  3. podání žádosti:
    • náležitosti dle čl. 10.2 (administrace přes web MPO a portál eIDENTITA),
    • identifikace provozovny,
    • přílohy (čestné prohlášení žadatele a pronajímatele, doklad o úhradě nájmu za leden a únor 2020, doklad o uhrazení části nájemného v rozhodném období).

Otázka tedy zní, zda by nebylo lepší program zjednodušit, i kdyby podpora jednotlivých subjektů byla nižší (např. ve výši 30 %), ovšem lépe by reflektovala vzniklou situaci, ale především by „klasicky“ nepokřivila trh nerovným přístupem vázaným na právní jednání třetí osoby (pronajímatele) a případně i na následnou úhradu nájemného pronajímateli, přičemž primárním účelem této podpory by neměla být úhrada nájemného, ale měla by jím být spíše částečná kompenzace nájemného jako takového všem postiženým podnikatelům, kteří nemohli vykonávat podnikatelskou činnost v rozhodném období.

Aktuálně