Novela daňového řádu vyhlášena ve Sbírce

Datum vydání: 26. 6. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Novela obsahuje především přesun komunikace daňových subjektů do elektronické podoby, zjednodušení a zefektivnění kontrolních postupů, rozčlenění sankcí do tří kategorií a vytvoření koncepce umožňující nezadržovat celý daňový odpočet, ale pouze tu jeho část, o níž vznikly pochybnosti.

Novela vychází v částce 108, rozeslané dne 26. června 2020, pod číslem 283/2020 Sb. Níže shrnujeme její hlavní okruhy:

Podpora elektronizace
Za jednu z priorit veřejné správy lze označit zjednodušení a digitalizaci systému správy daní, přičemž za jeden z hlavních pilířů této priority lze označit přesun komunikace daňových subjektů se správcem daně jako celku do elektronické podoby, resp. do on-line prostředí. Návrh vytváří právní rámec pro realizaci výše uvedené koncepce.

Zjednodušení kontrolních postupů
Návrhem zákona nedochází k integraci daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností do jednoho kontrolního postupu. Nadále zůstávají zachovány oba kontrolní postupy, přičemž návrh zákona má za cíl upravit stávající mechanismy tak, aby došlo k jejich zjednodušení a zefektivnění. Právní úpravu zjednodušení kontrolních postupů lze rozčlenit do tří podkapitol, a sice: zjednodušení procesu daňové kontroly, změny v postupu k odstranění pochybností a vztah kontrolních postupů k výzvě podle § 145 daňového řádu.

Revize sankčního systému
Počet a základní konstrukce stanovených následků porušení povinností při správě daní a náhrad v režimu daňového řádu by měly zůstat v zásadě beze změny. Základním východiskem pro systematickou a věcnou revizi sankčního systému v rámci daňového řádu by mělo být rozčlenění sankcí do tří kategorií:

  1. sankce trestního charakteru,
  2. reparační úroky,
  3. kompenzační úroky.

Vracení daňového odpočtu
Ambicí navrhované úpravy je řešení reagující na poptávku ze strany daňových subjektů, které aktivně plní svoje daňové povinnosti, nicméně se nevyhnou situacím, kdy je jim díky pochybnostem týkajícím se pouze malé části tvrzených skutečností zadržován celý daňový odpočet do doby, než budou ukončeny příslušné kontrolní postupy a ukončeno vyměřovací řízení. Cílem je vytvoření koncepce umožňující nezadržovat celý daňový odpočet, ale pouze tu jeho část, o níž vznikly pochybnosti či nejasnosti, a proto je nutné ji podrobit kontrole. Tímto bude umožněno zbývající část daňového odpočtu, resp. vratitelného přeplatku z něj vzniklého, vrátit daňovému subjektu bez nutnosti čekat, jak dopadne vyjasnění pochybností o části, kterou je nutné zkontrolovat.

Zdroj: Nové ASPI, https://www.noveaspi.cz 

Aktuálně