Budete moci nově uplatnit daňovou ztrátu roku 2020 v roce 2018?

Datum vydání: 10. 7. 2020 Autor: Bureš, Martin

Nejen na tuto otázku by měla odpovědět významná novela zákona o daních z příjmů a dalších zákonů, která vyšla dne 30. 6. 2020 ve Sbírce zákonů.

Ve Sbírce zákonů byly vyhlášeny pod číslem 299/2020 Sb. dne 30. 6. 2020 očekávané novely následujících daňových zákonů („Novela“):

 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP“);
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZDPH“);
 • zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů („ZDNV“);
 • zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů („ZDS“);
 • zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů („ZSD“);
 • zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZMSSD“);
 • zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů („ZKB“).

Novela nabyla účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení (tj. od 1. 7. 2020).

Podle důvodové zprávy k Novele bylo cílem předkladatelů zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky. Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů této situace na poplatníky se zákonodárci rozhodli rozšířit možnost uplatnění stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně také na zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které byla daňová ztráta stanovena (např. půjde tedy uplatnit zpětně daňovou ztrátu roku 2020 ve zdaňovacím období 2018). V tomto případě se nejedná o jednorázové opatření pouze pro rok 2020, nýbrž o opatření použitelné při náhlých ekonomických propadech zakotvené v ZDP. Navržený mechanismus předpokládá, že zaplacená (kladná) daňová povinnost stanovená v minulosti představuje po zpětném uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně zcela (nebo zčásti) přeplatek na dani z příjmů.

Daňovou ztrátu budeme moci uplatnit ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovací období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), za něž byla daňová ztráta stanovena. Pro posouzení možnosti uplatnění daňové ztráty v obdobích předcházejících období, za které byla stanovena, se do pěti zdaňovacích období, v nichž bylo možné daňovou ztrátu uplatnit, nepočítají období, za která se podává daňové přiznání, nicméně za taková období se daňová ztráta může uplatnit jako položka odčitatelná od základu daně.

Novela obsahuje také novelizaci ZDPH – rozšíření možnosti uplatnění druhé snížené sazby DPH (10 %) na:

 • poskytování ubytovacích služeb;
 • poskytování oprávnění vstupu na sportovní a kulturní akce (např. do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad);
 • využívání sportovních zařízení a tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní; a
 • využívání osobní dopravy lyžařskými vleky.

Novela obsahuje také novelizaci ZDNV – rozšíření možnosti obce mimořádně osvobodit od daně z nemovitých věcí nemovité věci, které byly postihnuty nejen živelní pohromou (např. povodně, vichřice či extrémní sucho), nýbrž také jinými mimořádnými událostmi (zejména propuknutím pandemie, omezeními vyplývajícími z nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo průmyslovými haváriemi).

Novela obsahuje také novelizaci ZDS – výrazné snížení sazeb daně u všech kategorií vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Novela obsahuje také novelizaci ZSD – zkrácení doby mezi okamžikem vzniku nároku na vrácení daně ze zelené nafty a okamžikem, kdy jsou předmětné finanční prostředky připsány na účet dotčeného zemědělského podnikatele.

Novela obsahuje také novelizaci ZSMS – zakotvení pravomoci vládě operativně reagovat na právní předpisy Evropské unie, resp. na vývoj v oblasti mezinárodní spolupráce s jinými než členskými státy Evropské unie, na základě kterých má dojít k prodloužení lhůt pro plnění povinností spojených s automatickou výměnou informací při mezinárodní spolupráci při správě daní. Vláda bude moci nově vydat nařízení vlády, ve kterém prodlouží dotčené lhůty.

Novela obsahuje také novelizaci ZKB – zavedení jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu obcím. Nicméně tato změna se běžných poplatníků týkat nebude.

Podrobnosti o Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně