Jaké přeshraniční transakce budete povinně oznamovat finančnímu úřadu?

Datum vydání: 3. 7. 2020 Autor: Bureš, Martin

Nejen na tuto otázku by měl odpovědět návrh novely daňových zákonů, který poslanecká sněmovna schválila 5. 6. 2020 ve 3. čtení.

Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení dne 5. 6. 2020 návrh novely daňových zákonů v souvislosti s implementací evropské směrnice DAC 6 („Novela“), přičemž návrh Novely se týká následujících právních předpisů.

 • zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů („ZMSS“);
 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“);
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“);
 • zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních („ZSD“); a dalších;

přičemž dne 29. 6. 2020 byl návrh Novely doručen do senátu. Senát má na projednání návrhu Novely obecně 30 dní a s nejvyšší pravděpodobností můžeme očekávat, že jej vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Návrh Novely by měl nabít účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů s určitými výjimkami.

V průběhu 2. čtení poslanci předložili dva spíše nevýznamné pozměňovací návrhy (týkající se aplikace implementace směrnice ATAD a účinnosti jednotlivých ustanovení), které Poslanecká sněmovna schválila.

Evropská směrnice DAC 6 („DAC 6“) zavádí zbrusu novou oznamovací povinnost tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádání. DAC 6 přesně nedefinuje, které transakce, resp. uspořádání, podléhají nové oznamovací povinnosti. DAC 6 obsahuje pouze kritéria (tzv. charakteristické znaky), které je potřeba u transakcí testovat, přičemž při jejich splnění je nutné oznámit dané oznamované přeshraniční uspořádání správci daně, přesněji řečeno Specializovanému finančnímu úřadu.

Obecně oznámení podává správci daně tzv. zprostředkovatel (nejčastěji osoba, která dané uspořádání navrhuje / nabízí na trhu / organizuje), nicméně v určitých situacích (zejména v případech, kdy má tzv. zprostředkovatel zákonnou povinnost profesní mlčenlivosti) musí oznámení správci daně podat také tzv. uživatel (nejčastěji osoba, pro kterou bylo přeshraniční uspořádání připraveno zavést) do 30 dnů ode dne zpřístupnění uspořádání pro zavedení, jeho připravení k zavedení nebo od prvního kroku k jeho zavedení. Nová oznamovací povinnost se bude týkat retrospektivně všech přeshraničních uspořádání, u kterých se první krok zavedl od 25. 6. 2018. V případě neoznámení přeshraničního uspořádání hrozí pokuta až do výše 500 tis. Kč.

Jelikož jde o novou povinnost, je doporučováno se na ni v předstihu připravit. V tomto ohledu je doporučováno v prvním kroku zejména oznamované přeshraniční uspořádání identifikovat a po jeho identifikaci připravit veškeré kroky k oznámení správci daně.

Novela ZDP obsahuje změny, které nesouvisejí s implementací DAC 6, týkají se např.:

 • úpravy terminologie mezinárodních smluv;
 • úpravy stanovení základu daně ze závislé činnosti ve vztahu k pojistnému placenému zaměstnavatelem;
 • omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních výdajů ve vztahu ke komplementářům k. s. a společníkům v. o. s.;
 • nová pravidla pro tzv. exit tax v oblasti cenných papírů; nebo
 • nová pravidla pro zdanění ovládaných zahraničních společností ve vztahu k základním investičním fondům.

Zatímco lze předpokládat, že změny v oblasti již implementované směrnice ATAD (tj. omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů, tzv. exit tax a zdanění ovládaných zahraničních společností) se dotknou pouze určitého okruhu poplatníků, zejména ustanovení týkající se úpravy terminologie mezinárodních smluv a stanovení základu daně ze závislé činnosti ve vztahu k pojistnému placenému zaměstnavatelem bude potřeba blíže prozkoumat.

Návrh Novely ZDPH obsahuje změny, které souvisejí s transpozicí směrnice o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy, mj.:

 • úpravu podmínek pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu;
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci; nebo
 • nová pravidla pro režim tzv. call-off skladu.

Návrh Novely ZDPH obsahuje také změny jdoucí nad rámec této směrnice, zejména:

 • nová pravidla pro uplatňování režimu pro cestovní službu; nebo
 • úpravu podmínek pro osvobození od daně při vývozu zboží.

Novela ZSD obsahuje spíše nevýznamnou změnu, kdy se za třetí země nově nebudou považovat Lugano a Campione d’Italia.

Podrobnosti o Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně