Jaká rizika s sebou nese home office a jak je ošetřit z pohledu pojištění

Datum vydání: 14. 7. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Home office je v současné době čím dál tím oblíbenější formou práce. Velký podíl na tom má i nedávná zásadní změna pracovního prostředí vyvolaná opatřeními v souvislosti s šířením Covid 19.

 

Jelikož je více než pravděpodobné, že pro některé zaměstnance se home office stane dlouhodobě běžným způsobem výkonu práce, je vhodné zamyslet se také nad tím, jaká rizika z tohoto benefitu plynou a jakým způsobem fungují v této situaci různé typy pojištění.

Legislativa se v případě home office omezuje skutečně jen na minimum – zákoník práce umožňuje zaměstnanci pracovat mimo pracoviště zaměstnavatele, ale bližší podmínky nestanovuje. Proto nelze na spoustu otázek jednoznačně odpovědět. Velice důležitá tedy bude smluvní úprava podmínek a pravidel pro home office v dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Pokud chceme vyhodnotit dopady režimu home office z pohledu pojištění, musíme se blíže podívat na jednotlivé typy pojištění.

Majetkové pojištění se váže ke sjednanému místu pojištění (konkrétní adrese). Pokud chce zaměstnavatel pojistit věci vynesené na jiné místo, lze to řešit sjednáním dílčího limitu pro škody vzniklé na obecně definovaném území (např. území ČR).

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (tzv. blbostka) se vztahuje pouze na škody způsobené zaviněním zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Fakt, že zaměstnanec je na pracovní cestě nebo pracuje z domova, na tom nic nemění. Toto pojištění se totiž neváže na konkrétní adresu, ale na obecně definované území (např. území ČR). Z pojištění ale nebude kryta škoda, kterou způsobí zaměstnanec v souvislosti s mimopracovní (volnočasovou) činností.

Ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele lze odškodnit zaměstnance za pracovní úrazy a nemoci z povolání – tedy za újmu na zdraví a životě vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez ohledu na místo vzniku škody. V případě úrazu, který zaměstnanec pracující v režimu home office utrpí v domácím prostředí, hrozí spory o to, zda se jedná o úraz v souvislosti s výkonem práce. Proto je namístě, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem pečlivě upravili režim home office vzájemnou dohodou.

Rovněž pojištění obecné odpovědnosti podnikatele funguje bez určení konkrétního místa, tj. na obecně definovaném území (např. území ČR). Kryje škody na majetku a újmy na zdraví a životě třetích osob vzniklé provozem podnikatelské činnosti. Takovým provozem je i práce zaměstnance v režimu home office. Jestliže tedy zaměstnanec při práci z domova způsobí výkonem této práce škodu třetí osobě, jedná se primárně o odpovědnost zaměstnavatele (pokud zaměstnavatel neprokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo), kterou lze řešit z jeho pojištění obecné odpovědnosti.

Velmi citlivým bodem je odpovědnost za ztrátu / únik informací v souvislosti s vynášením dokumentů z provozovny zaměstnavatele a vzdáleným připojením do vnitřní sítě z domova. Tuto odpovědnost může vyřešit pojištění kybernetických rizik, které opět kryje škody na obecně definovaném území. Jeho základem jsou právě škody vzniklé v souvislosti s provozem podnikatelské činnosti (tj. i práce zaměstnance v režimu home office), a to neoprávněným zacházením, poškozením či ztrátou dat (nejen elektronických, ale i na fyzických dokumentech). Podmínkou je splnění pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami stanoveného zabezpečení.

Přehled možných škod s ohledem na pojistné řešení

 

 

Zdroj: OK GROUP, a. s., www.okgroup.cz 

 

Aktuálně