Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 27. 7. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, informacích Finanční správy, sdělení MF, novém nálezu Ústavního soudu, ale i o novele směrnice EU.

1. Novela daňového řádu a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.) a zákon o dani z hazardních her (č. 187/2016 Sb.)

Rozsáhlá novela daňového řádu přináší například změnu úpravy daňové informační schránky, úpravu náležitostí formulářových podání, změnu úpravy v institutu daňové kontroly, prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky, automatické posečkání daně v případě vedení soudního sporu o správnost jejího uložení, zavedení institutu zálohy na daňový odpočet či dřívější počátek sankčního úročení daňových nedoplatků.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí se týká pozemků v národních parcích, společného vlastnictví nemovité věci více vlastníky a omezení sankcí v případě opožděného podání přiznání na tuto daň.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavádí povinnou elektronickou formu podání daňového přiznání a kontrolního hlášení a přináší změny ve vracení přeplatku na této dani.

Novela zákona o Finanční správě České republiky zejména rozšiřuje okruh činností, které jsou zaměstnancům finanční správy zakázány vykonávat.

Novela zákona o dani z hazardních her přináší novou úpravu podmínek doměření této daně z moci úřední.

Účinnost: od 1. ledna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 283/2020)

 

2. Novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.) a zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.)

Novela upravuje způsob zohlednění náhrady za dovolenou ve vyměřovacím základu na zákonné pojištění u zaměstnanců vyslaných do jiného členského státu Evropské unie.

Účinnost:
od 30. července 2020
od 1. ledna 2021 (novelizace zákonů o pojistném)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020)

 

3. Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Ústavní soud nevyhověl návrhu na zrušení ustanovení upravujících valorizaci důchodů.

Účinnost: vydáno 12. května 2020 

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 286/2020)

 

4. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Novela zákona o dani z nemovitých věcí rozšiřuje oprávnění obcí osvobodit nemovitosti v jejich obvodu od této daně.

Novela zákona o daních z příjmů zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty ve zdaňovacích obdobích předcházejících období, za které je tato ztráta stanovena.

Novela zákona o dani silniční mění sazby daně u nákladních a ostatních vozidel.

Novela zákona o spotřebních daních přináší zkrácení lhůt pro vrácení přeplatku z tzv. zelené nafty.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty mění sazby daně u vybraných druhů služeb.

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní umožňuje vládě v mimořádných situacích prodloužit formou nařízení lhůty pro plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací s jiným členským státem.

Účinnost: od 1. července 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 299/2020)

 

5. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona o nemocenském pojištění

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.) a zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)

Zákon v souvislosti s epidemií koronaviru stanoví podmínky prominutí zaměstnavatelské části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Novela zákona o nemocenské pojištění upravuje lhůty pro splnění oznamovacích povinností zaměstnavatele.

Účinnost:
od 30. června 2020
od 1. září 2020 (novela zákona o nemocenském pojištění)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 300/2020)

 

6. Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Dotčené předpisy: zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu (č. 45/2020 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Zákon informuje o datu zahájení uplatňování přílohy k ujednání mezi Českou republikou a Tchaj-wanem o zamezení dvojímu zdanění příjmů.

Účinnost: vyhlášeno 1. července 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 309/2020)

 

7. Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Dotčené předpisy: vyhláška, kterou se mění vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (č. 410/2009 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)

Novela se týká uspořádání výkazu o peněžních tocích zpracovávaného územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami regionů soudržnosti, příspěvkovými organizacemi, státními fondy podle rozpočtových pravidel a organizačními složkami státu.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 310/2020)

 

8. Finanční správa akceptuje zpřesnění judikatury Nejvyššího správního soudu ve věci prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Informace o přístupu Finanční správy České republiky k soudní judikatuře ve věci zdanění prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě v rovině daně z nabytí nemovitých věcí.         

Účinnost: N/A (publikováno 25. června 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Upozornění k tiskopisům 2020

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o způsobu zpětného uplatnění daňové ztráty zavedeného zákonem č. 299/2020 Sb. v rámci přiznání k dani z příjmů.

Účinnost: N/A (publikováno 30. června 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o změnách sazeb DPH u některých druhů služeb, ke kterým došlo s účinností od 1. července 2020 na základě zákona č. 299/2020 Sb.

Účinnost: N/A (publikováno 30. června 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Informace k protikrizovému balíčku MF

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Finanční správa České republiky přináší přehled změn daňových zákonů obsažených v zákoně č. 299/2020 Sb.

Účinnost: N/A (publikováno 30. června 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Pokyn č. GFŘ-D-45 k promíjení příslušenství daně

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Nový pokyn k promíjení příslušenství daně nahrazuje dosavadní pokyn č. GFŘ-D-21.

Účinnost: od 29. června 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 10/2020)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Směrnice

1. Novela směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19

Dotčené předpisy: směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (č. 2011/16/EU)

Novela umožňuje členským státům prodloužit lhůty pro podání informací o přeshraničních uspořádáních zprostředkovateli a příslušnými daňovými poplatníky. Současně dává kompetenci k prodloužení těchto lhůt též Radě.

Platnost: od 25. června 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 204 pod č. 2020/876)

 

Aktuálně