Expertní příspěvky číslo 4/2020 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 26. 8. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Prokazování dodavatele jako součást důkazního břemene daňového subjektu – Souběh soudního a správního přezkumu v daňových věcech – Přeprodej lihu osvobozeného od spotřební daně – Nejvýznamnější změny v právní úpravě družstev

Příspěvky jsou k dispozici pro předplatitele licence DAUČ EXPERT. Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

Tématem článku Prokazování dodavatele jako součást důkazního břemene daňového subjektu od Ondřeje Moravce je v praxi velice frekventovaná problematika prokazování dodavatele zdanitelného plnění a rozsah důkazního břemene daňového subjektu. Autor poukazuje na skutečnost, že judikatura Soudního dvora Evropské unie, kterému svědčí pravomoc vykládat právo Evropské unie, je založena na poněkud jiných východiskách oproti těm, na nichž stojí judikatura Nejvyššího správního soudu a z ní vycházející správní praxe.

Michael Feldek a Klára Koukalová se ve svém článku s názvem Souběh soudního a správního přezkumu v daňových věcech věnují problematice přezkumu rozhodnutí v daňových věcech, konkrétně možnému souběhu přezkumu dle § 121 a násl. nebo § 124 daňového řádu s přezkumem rozhodnutí ve správním soudnictví. Cílem příspěvku je upozornit na jednotlivá úskalí obou přezkumných řízení, a to zejména ve vztahu k probíhajícímu soudnímu řízení.

Cílem příspěvku Ivo Šulce s názvem Přeprodej lihu osvobozeného od spotřební daně je pokusit se jednoznačně dovodit závěr, zda český právní řád prostřednictvím zákona o spotřebních daních či jiného právního předpisu umožňuje přeprodej osvobozeného lihu ve volném daňovém oběhu. Zdánlivě se jeví, že je přeprodej osvobozeného lihu od harmonizované spotřební daně zapovězen, ale není tomu tak. Správní praxe poukazuje na to, že je to možné, i když oporu v zákoně o spotřebních daních nenajdeme.

V příspěvku nazvaném Co přinesly novely zákona o obchodních korporacích v právní úpravě družstev se Ivana Štenglová zabývá významnými změnami v právní úpravě družstev provedené dvěma novelami zákona o obchodních korporacích – zákonem č. 33/2020 Sb. a zákonem č. 163/2020 Sb. Změny provedené uvedenými novelami v právní úpravě družstev jsou poměrně rozsáhlé, bohužel se v Poslanecké sněmovně nepodařilo dosáhnout očekávané shody o úpravě vypořádacího podílu v bytových družstvech.

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Daň z přidané hodnoty (osoba, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno), Lhůtu pro stanovení daně a „řetězení“ daňových ztrát, Podmínky uplatnění nároku na odpočet DPH a Povahu soudních poplatků a jejich možnému započtení dle daňového řádu.

Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Vracení nadměrného odpočtu podruhé, Korekci nároku na odpočet, Trestní spis v daňovém řízení a Předčasné ukončení smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně