Posunutí lhůt pro plnění oznamovacích povinností dle směrnice DAC 6 na základě směrnice COVID-DAC

Datum vydání: 10. 9. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Dne 10. 9. 2020 bylo ve Sbírce předpisů České republiky vyhlášeno Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 >>>

Nařízení bylo přijato na základě zákonného zmocnění obsaženého v ust. § 12e zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Účinnosti nabude nařízení vlády ke dni 25. 9. 2020.

Tímto nařízením vlády se do právního řádu České republiky transponuje směrnice Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19 (dále jen „směrnice DAC-COVID“).

Ve vztahu k České republice se odklad lhůt týká plnění oznamovacích povinností nově stanovených zákonem č. 343/2020 Sb. Odkládají se tedy lhůty pro plnění oznamovací povinnosti ve vztahu k informacím oznamovaným tzv. zprostředkovateli přeshraničních uspořádání (podle ust. §14 – §14s zákona č. 164/2013 Sb.) a to takto:

  • v případě historických daňově optimalizačních schémat, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do dne 30. června 2020 (období vázané na nabytí účinnosti evropské směrnice 2020/876/EU – tzv. „směrnice DAC6“) se lhůta pro jejich oznámení (podle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb.) prodlužuje až do 28. února 2021;
  • v případě historických daňově optimalizačních schémat, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020 do dne 29. srpna 2020 (období vázané na zpožděné nabytí účinnosti domácí implementační legislativy), se lhůta pro jejich oznámení (podle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb.) prodlužuje až do 30. ledna 2021;
  • v případě standardních daňově optimalizačních schémat, které byly zpřístupněny pro zavedení, připraveny k zavedení nebo k jejichž zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020, se lhůta pro jejich oznámení (podle § 14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb.) prodlužuje až do 30. ledna 2021;
  • v případě standardních daňově optimalizačních schémat, ve vztahu k nimž poskytnul vedlejší zprostředkovatel (sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti) podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020, se lhůta pro jejich oznámení (podle § 14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb.) prodlužuje až do 30. ledna 2021;
  • v případě aktualizace údajů o vybraných schématech ohledně změn, ke kterým došlo do 31. prosince 2020, se lhůta pro jejich oznámení (podle § 14n odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb.) prodlužuje do 30. dubna 2021.

(Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2020. © shutterstock.com)

Aktuálně