Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 22. 9. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, informacích Finanční správy, sdělení k mezinárodním smlouvám, ale i o nových předpisech EU.

1. Novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 159/2020 Sb.)

Novela rozšiřuje působnost zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na osoby vykonávající pracovní činnost na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr.

Účinnost: od 7. srpna 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 331/2020)

 

2. Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), smlouvy o zamezení dvojího zdanění a Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (č. 93/2006 Sb.m.s.)

Zákon upravuje postup řešení sporných otázek vyplývajících z výkladu a uplatňování mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění či z Úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků.

Účinnost: od 15. září 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 335/2020)

 

3. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů přináší zejména změnu definice mezinárodní smlouvy pro účely tohoto zákona, úpravu výpočtu superhrubé mzdy u příjmů ze závislé činnosti nerezidentů, úpravu nadměrných výpůjčních výdajů a zdanění přemístění majetku.

Novela zákona o spotřebních daních rozšiřuje definici daňového území pro účely tohoto zákona o Campione d'Italia a italské vnitrozemské vody jezera Lugano.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přináší zejména změny v úpravě přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie, dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock skladu), osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu, dokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a zdanění cestovních služeb.

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní zejména zavádí povinné oznamování informací o přeshraničních uspořádáních.

Účinnost:
od 1. září 2020
od 1. července 2020 (novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní)
od 1. ledna 2022 (úprava nadměrných výpůjčních výdajů a zdanění cestovních služeb)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 343/2020)

 

4. Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Zákon posouvá termín pro splnění povinnosti oznámit informace o přeshraničních uspořádáních zavedenou zákonem č. 343/2020 Sb.

Účinnost: od 25. září 2020

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 367/2020)

 

5. Sdělení o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Mezinárodní úmluva mající za cíl ochranu před snižováním daňového základu a přesouváním zisků mezi daňovými jurisdikcemi a přehled výhrad České republiky k vybraným ustanovením této úmluvy.

Platnost: od 1. září 2020

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 32/2020)

 

6. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ghanskou republikou, podle které se bude postupovat od 1. 1. 2021.

Platnost: od 11. srpna 2020

(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 38/2020)

 

7. Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty publikované pod č. 343/2020 Sb.

Účinnost: N/A (publikováno 25. srpna 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

Poznámka redakce: Související informace >>>

 

8. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2020

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 164/1997 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Maltou, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Maltou ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 27. srpna 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 11/2020)

 

9. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2020

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 163/1996 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Irskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Irskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 28. srpna 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 12/2020)

 

10. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2020

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 103/2003 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Slovenska ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 3. září 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 13/2020)

 

11. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2020

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 83/2002 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kanadou, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Kanadou ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 8. září 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 14/2020)

 

12. Dodatek č. 5 k pokynu GFŘ D-29

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Novela pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Účinnost: od 8. září 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 14/2020)

 

13. Pokyn GFŘ D-29

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění jeho dodatků č. 1 až č. 5.

Účinnost: od 8. září 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 14/2020)

 

14. Aktuální informace k oznamovací povinnosti dle DAC 6

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o posunutí povinnosti oznámit informace o přeshraničních uspořádáních nařízením vlády č. 367/2020 Sb.

Účinnost: N/A (publikováno 10. září 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2020

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 5/1996 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Austrálií, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Austrálií ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 14. září 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 15/2020)

 

16. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Litvou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2020

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Litvou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 230/1995 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Litvou, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Litvou ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 17. září 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 16/2020)

 

17. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2020

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 46/1979 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Japonskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Japonskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 17. září 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 16/2020)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela nařízení 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

Dotčené předpisy: nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 904/2010)

Nařízení posouvá účinnost novely nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty.

Platnost: od 18. srpna 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 244 pod č. 2020/1108)

 

2. Prováděcí nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží (č. 2019/2026) a směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES)

Nařízení posouvá účinnost novely prováděcího nařízení ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.

Platnost: od 18. srpna 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 244 pod č. 2020/1112)

 

Směrnice

1. Rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

Dotčené předpisy: směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (č. 2017/2455), směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (č. 2019/1995) a směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES)

Rozhodnutí posouvá účinnost novel směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty.

Platnost: od 18. srpna 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 244 pod č. 2020/1109)

 

2. Novela směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

Dotčené předpisy: směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (č.92/83/EHS)

Novelizace směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.

Implementace: do 31. prosince 2021

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 256 pod č. 2020/1151) 

Aktuálně