Připravované novinky v oblasti daní z příjmů týkající se majetku

Datum vydání: 18. 11. 2020 Autor: Rödl & Partner Praha

Přinášíme informace k projednávané novele ZDP - změny týkající se majetku. V rámci poslaneckých pozměňovacích návrhů byly načteny také návrhy podporující podnikatele, a to formou zrychlení uplatňování výdajů na pořízení majetku do nákladů. Některé z nich jsou podporovány i ze strany MF.

Zrušení nehmotného majetku

Prvním návrhem v oblasti majetku je úplné zrušení definice nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů. Nehmotný majetek a jeho daňově účinné odpisy by byly zcela převzaty z účetnictví. Z hlediska nehmotného majetku se tak kruh uzavírá a dostáváme se zpět do úpravy platné v období let 2001 až 2003, kdy v zákoně o daních z příjmů definice nehmotného majetku nebyla.

Pro poplatníky by tato změna přinesla větší důraz na správnost stanovení účetních odpisů nehmotného majetku, avšak také možnost zvýšit hranici, od jaké budou účtovat o nehmotném majetku.

Zvýšení hodnotové hranice v definici hmotného majetku

Druhým návrhem v oblasti majetku je zvýšení hodnotové hranice, od které je majetek považován za samostatný hmotný majetek ve smyslu zákona o daních z příjmů, ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.

Stejná změna by pak platila i v případě technického zhodnocení, kdy hodnotová hranice technického zhodnocení by byla navýšena rovněž na 80 000 Kč. Výše uvedené opět znamená, že část nově pořízeného majetku, který bude splňovat účetní definici samostatného hmotného majetku a jehož pořizovací cena bude nižší než 80 000 Kč, bude do daňových nákladů promítnut pomocí účetních odpisů. Tedy opět další opatření, které bude vyžadovat zvýšený důraz na správné stanovení účetních odpisů.

Mimořádné odpisy

Posledním zásadním návrhem v oblasti majetku je „oživení“ § 30a ZDP, tj. mimořádných odpisů majetku, které byly do zákona včleněny v době finanční krize v roce 2009.

Dá se tak říci, že se jedná o osvědčené protikrizové opatření. Navrhuje se poplatníkům umožnit odepsat majetek spadající do první odpisové skupiny rovnoměrně bez přerušení během 12 měsíců po pořízení majetku a majetek spadající do druhé odpisové skupiny odepsat během 24 měsíců po pořízení. Mimořádné odpisy jsou v současnosti navrženy jen pro majetek pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Podle přechodných ustanovení lze uvedené změny využít i pro majetek, který byl pořízen v roce 2020. Pro daňové poplatníky se tak otevírá možnost k úvahám, zdali výše uvedené změny, budou-li schváleny, lze již v roce 2020 využít či nikoliv. Je přitom třeba vzít v úvahu také související nutnost úpravy účetních směrnic, úpravy systémů odepisování mnohdy již zařazeného majetku.

Ing. Martina Šotníková, daňová poradkyně, Associate Partner
Ing. Miroslav Holoubek, daňový poradce, Senior Associate

Zdroj: Newsletter Česká republika, Rödl & partner Consulting, s.r.o., www.roedl.com/cz

Aktuálně